Bolagsordning

Antagen vid årsstämma den 25 maj 2023.

Rugvista Group AB (publ)
Organisationsnummer:559037-7882
Registration number: 559037-7882

§ 1 Företagsnamn Company name

Bolagets företagsnamn är Rugvista Group AB (publ).
The company name is Rugvista Group AB (publ)
§
2 Styrelsens säte Registered office

Styrelsen har sitt säte i Malmö kommun.
The registered head office of the company is in the municipality of Malmö.

§ 3 Verksamhet business activities

Bolaget ska, direkt eller indirekt, äga och förvalta aktier i dotterbolag och bedriva försäljning av mattor samt tillhörande produkter och tjänster samt därmed förenlig verksamhet.
The business activities of the company shall be to, directly or indirectly, own and manages shares in subsidiaries and to sell rugs and associated products and services and conduct thereto related business.

§ 4 Aktiekapital Share capital

Aktiekapitalet utgör lägst 1.000.000 kronor och högst 4.000.000 kronor.
The share capital shall be no less than SEK 1,000,000 and no more than SEK 4,000,000.

§ 5 Antal aktier Number of shares

Antalet aktier ska uppgå till lägst 20 000 000 och högst 80 000 000.
The number of shares shall be no less than 20,000,000 and no more than 80,000,000.

§ 6 Styrelse och revisorer Board of directors and company auditors

Styrelsen, till den del den utses av bolagsstämman, ska bestå av lägst tre (3) och högst tio (10) styrelseledamöter.
The board of directors elected by the General Meeting shall consist of no less than three (3) and no more than ten (10) directors.

Bolaget ska ha en (1) eller två (2) revisorer med högst två (2) revisorssuppleanter. Till revisor ska utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.
The company shall have one (1) or two (2) auditors with no more than two (2) deputy auditors. As auditor shall be elected an authorized public accountant or a registered public accounting firm.

§ 7 Kallelse till bolagsstämma Convening of General Meeting of shareholders

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Dagens Industri.
Notice convening a General Meeting shall be issued through announcement in the Swedish Official Gazette a swell as at the company’s website. Announcement to the effect that notice convening a General Meeting has been issued shall be made in Dagens Industri.

Aktieägare får deltaga i bolagsstämma endast om han eller hon anmäler detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.
A shareholder who wishes to participate at a General Meeting shall notify the company of the intention to attend not later than on the day stated in the notice of the General Meeting. Such day shall not be a Sunday, or other public holiday, Saturday, Midsummer Eve, Christmas Eve or New Year’s Eve and shall not occur earlier than on the fifth weekday before the General Meeting.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra (1) ett eller (2) två biträden, dock endast om aktieägaren anmäler antalet biträden senast den dag som anges i kallelsen till stämman.
A shareholder may be accompanied by one (1) or two (2) assistants at a General Meeting. However, only if the shareholder registers the number of assistants no later than the day stated in the notice of the General Meeting.

§ 8 Ort för bolagsstämma Location of General Meeting

Bolagsstämma får, förutom där bolaget har sitt säte, hållas i Stockholm.
A General Meeting may, in addition to the municipality in which the company has its registered head office, also be held in Stockholm.

§ 9 Årsstämma Annual General Meeting

Vid årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling.
The following matters shall be managed on the annual General Meeting.

 1. Val av ordförande vid stämman;
  Election of chairperson of the meeting
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
  Preparation and approval of the voting list
 3. Godkännande av dagordning;
  Approval of the agenda
 4. Val av en eller två justeringspersoner;
  Election of one or two persons to approve the minutes
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
  Determination of whether the meeting has been duly convened
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
  Presentation of the annual report and the auditor’s report and, where applicable, the consolidated accounts and the group audit report
 7. Beslut
  a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  b) om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
  c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
  Resolutions
  a) regarding the adoption of the income statement and balance sheet and, where applicable, the consolidated income statement and balance sheet,
  b) regarding allocation of profit or loss in accordance with the adopted blance sheet, and
  c) regarding the discharge from liability of the board members and of the managing directors
  .
 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer samt, i förekommande fall, revisorssuppleanter;
  Resolution on the number of directors and auditors and, where applicable, deputy auditors
 9. Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter och revisorer samt, i förekommande fall, revisorssuppleanter;
  Resolution on remuneration to the members of the board of directors, auditors and deputy auditors (if any)
 10. Val av styrelse och revisorer samt, i förekommande fall, revisorssuppleanter;
  Election of members of the board of directors and auditors and deputy auditors (if any)
 11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
  Other matters within the responsibilities of the General Meeting according to the Swedish Companies Act (2005:551) or the company’s articles of association.

§ 10 Fullmaktsinsamling och poströstning Collection of powers of attorney and voting by post

Styrelsen äger rätt att samla in fullmakter i enlighet med det förfarande som beskrivs i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).
The board of directors may collect power of attorneys in accordance with the process described in Chapter 7, Section 4, second paragraph of the Swedish Companies Act (2005:551).

Styrelsen äger rätt att inför bolagsstämma besluta om att aktieägare ska ha rätt att utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).
The board of directors may prior to a General Meeting resolve that shareholders may participate and exercise its voting rights by postal voting in accordance with Chapter 7, Section 4 a of the Swedish Companies Act (2005:551).

§ 11 Räkenskapsår Financial year

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderåret.
The company’s financial year shall be the calendar year.

§ 12 Avstämningsbolag CSD company

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.
The company’s shares shall be registered in a Central Securities Depositary Register in accordance with the Swedish Central Securities Depositories and Financial Instruments Account Act (1998:1479).