Bolagsordning

Antagen vid extra bolagsstämma den 17 februari 2021.

Bolagsordning för RugVista Group

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är RugVista Group AB (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Malmö kommun.

§ 3 Verksamhet

Bolaget ska, direkt eller indirekt, äga och förvalta aktier i dotterbolag och bedriva försäljning av mattor samt tillhörande produkter och tjänster samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 1.000.000 kronor och högst 4.000.000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska uppgå till lägst 20 000 000 och högst 80 000 000.

§ 6 Styrelse och revisorer

Styrelsen, till den del den utses av bolagsstämman, ska bestå av lägst tre (3) och högst tio (10) styrelseledamöter.

Bolaget ska ha en (1) eller två (2) revisorer med högst två (2) revisorssuppleanter. Till revisor ska utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

§ 7 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Dagens Industri.

Aktieägare får deltaga i bolagsstämma endast om han eller hon anmäler detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren anmäler antalet biträden senast den dag som anges i kallelsen till stämman.

§ 8 Ort för bolagsstämma

Bolagsstämma får, förutom där bolaget har sitt säte, hållas i Stockholm.

§ 9 Årsstämma

Vid årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling.

  1. Val av ordförande vid stämman;
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
  3. Godkännande av dagordning;
  4. Val av en eller två justeringspersoner;
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
  6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
  7. Beslut
   a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
   b) om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
   c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
  8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer samt, i förekommande fall, revisorssuppleanter;
  9. Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter och revisorer samt, i förekommande fall, revisorssuppleanter;
  10. Val av styrelse och revisorer samt, i förekommande fall, revisorssuppleanter;
  11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 10 Fullmaktsinsamling och poströstning

Styrelsen äger rätt att samla in fullmakter i enlighet med det förfarande som beskrivs i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen äger rätt att inför bolagsstämma besluta om att aktieägare ska ha rätt att utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).

§ 11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderåret.

§ 12 Avstämningsbolag

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.