Bolagsstämma

Enligt aktiebolagslagen är bolagsstämman det högsta beslutande organet i ett svenskt aktiebolag och aktieägarna utövar sin rösträtt på dessa stämmor. Årsstämman för RugVista Group hålls varje år före juni månads utgång. Utöver årsstämman kan extra bolagsstämma hållas vid behov. RugVista Groups bolagsstämma hålls i Malmö, där Bolaget har sitt säte, eller i Stockholm.

På bolagsstämman beslutar RugVista Groups aktieägare om bland annat fastställande av resultaträkningar och balansräkningar, disposition av Bolagets resultat, beviljande av ansvarsfrihet för styrelse och VD, valberedningens sammansättning, val av styrelseledamöter (däribland styrelseordförande) och revisor, ersättning till styrelseledamöter och revisor samt riktlinjer för ersättning till VD och övriga ledande befattningshavare. På bolagsstämman beslutar RugVista Groups aktieägare även om andra frågor av betydelse för Bolaget, som exempelvis om eventuella ändringar av bolagsordningen.

Rätt att delta i bolagsstämma

Samtliga aktieägare som på avstämningsdagen sex bankdagar före bolagsstämman är rösträttsregistrerade i Bolagets av Euroclear Sweden förda aktiebok, och som senast det datum som anges i kallelsen till bolagsstämma har meddelat Bolaget om sin avsikt att närvara, har rätt att delta i bolagsstämman och rösta för det antal aktier de innehar. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, utöver att anmäla sig till bolagsstämma, begära att deras aktier tillfälligt förs in i aktieboken hos Euroclear Sweden i eget namn (s.k. rösträttsregistrering) för att få delta vid bolagsstämma. Framställningen av bolagsstämmoaktieboken per avstämningsdagen kommer att beakta rösträttsregistreringar som har gjorts fyra bankdagar före bolagsstämma. Berörda aktieägare måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, i god tid dessförinnan begära att förvaltaren genomför sådan rösträttsregistrering.

Aktieägare får delta vid RugVista Groups bolagsstämma personligen eller genom ombud och får medföra högst två biträden, dock endast om aktieägaren till Bolaget gjort anmälan härom enligt föregående stycke. Normalt har aktieägare möjlighet att anmäla sig till bolagsstämma på flera olika sätt i enlighet med vad som anges i kallelsen till stämman.

Aktieägarinitiativ

Aktieägare i Bolaget som vill ha ett ärende behandlat på årsstämman ska begära detta skriftligen hos styrelsen. Begäran måste ha inkommit till Bolaget senast sju veckor före årsstämman eller efter den tidpunkten, men i sådan tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till årsstämman.

Årsstämma 2022

Årsstämman för 2022 för RugVista Group AB (publ) (“RugVista”) kommer att äga rum fredagen 20 maj 2022. Vi planerar att hålla årsstämman i våra lokaler på Frihamnsallén 10 i Malmö. Tidpunkt för mötet kommer att publiceras senast i samband med kallelsen till årsstämman.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman är välkomna att lämna förslag till RugVistas styrelse på följande adress eller via e-post:

RugVista Group AB (publ)
Styrelsen
Ringugnsgatan 11
216 16 Malmö
Sverige

E-post:  AGM@rugvistagroup.com

Förslag ska, för att kunna tas in i kallelsen och årsstämmans dagordning, ha inkommit till RugVista senast 1 april 2022.