Business

Att vara ett ansvarsfullt företag är vår grund. Vår uppförandekod och våra riktlinjer syftar till att etablera en medvetenhet om vikten av regelefterlevnad hos alla våra medarbetare och samarbetspartners.

Inom fokusområde BUSINESS har vi åtagit oss att nå bland annat följande mål till år 2030:

Målsättning Mål 2030 Mål 2025
Undertecknat uppförandekoden för leverantörer 100% 100%
Kartlagda leverantörer i tier 2 (i procent av Rugvistas inköpsvärde) 100% 100%
Antal rapporterade korruptionsincidenter Identifiera alla incidenter Identifiera alla incidenter

Våra kunder ska kunna känna sig trygga med att våra produkter tillverkas på ett hållbart och ansvarsfullt sätt. Därför har vi utvecklat ansvarsfulla inköpsrutiner som säkerställer att vi är en rättvis och pålitlig affärspartner.

Uppförandekoden är ett styrdokument som definierar hur vi, partners och leverantörer ska agera – koden ska vara ett vägledande levande dokument – det kompletteras dessutom med en rad olika policys.

För oss är efterlevnad av lagar och regler en självklarhet och en förutsättning för ett fungerande samhälle och marknad. En kultur präglad av ärlighet, transparens och etiskt agerande är avgörande för våra långsiktiga framgångar.