Definitioner

Rugvista Group presenterar vissa mått som inte definieras enligt IFRS (alternativa nyckeltal). Koncernen anser att dessa mått ger värdefull kompletterande information till investerare och Bolagets ledning då de möjliggör utvärdering av Bolagets finansiella utveckling och ställning. Eftersom inte alla företag beräknar finansiella mått på samma sätt är dessa inte alltid jämförbara med mått som används av andra företag. Dessa finansiella mått ska därför inte ses som en ersättning för mått som definieras enligt IFRS. De alternativa nyckeltalen har hämtats från Rugvista Groups interna redovisning och har inte reviderats.

Mått Definition Förklaring
Antal besök Antal besök till bolagets webshoppar under perioden. Ett tal som ger en indikation på kundintresse för Bolagets erbjudande under perioden.
Antal nya kunder Antal beställningar från nya kunder före avbeställningar eller returer. Ett tal som ger en indikation om hur väl Bolaget lyckas attrahera nya kunder med sitt erbjudande.
Antal orders Antal orders som kunder har gjort under perioden före avbeställningar eller returer. Ett tal som ger en indikation om Bolagets aktivitetsnivå mot kunder. Används även för att beräkna enhetsbaserade nyckeltal.
Bruttomarginal Bruttoresultatet dividerat med nettoomsättningen. Påvisar lönsamheten efter att handelsvaror har betalats.
Bruttoresultat Nettoomsättning minskat med kostnaden för handelsvaror. Påvisar vad som finns kvar för att finansiera övriga kostnader efter att handelsvarorna har sålts.
EBIT Rörelseintäkterna minus rörelsekostnaderna före finansnetto och skatt. Beloppet visar Bolagets resultat före räntor och skatt, vilket ger ledningen en överblick av total lönsamhet.
EBIT-marginal Rörelseresultat (EBIT) dividerat med nettoomsättningen Ett mått som påvisar lönsamheten för Koncernens operationella verksamhet.
EBITDA Rörelseresultatet före avskrivningar, räntor och skatt. Nyckeltalet visar rörelsens underliggande resultat rensat från effekten från av- och nedskrivningar och ger således ett mer jämförbart resultatmått över tid.
EBITDA-marginal Rörelseresultatet före avskrivningar, räntor och skatt dividerat med nettoomsättningen. Nyckeltalet visar Bolagets operativa lönsamhet före av- och nedskrivningar.
Frakt- och övriga försäljningsomkostnader som andel av omsättningen Kostnader associerade med fullbordandet av beställningar under perioden delat med nettoomsättningen under perioden. Ett tal som ger en indikation om hur mycket Bolaget betalar för kostnader associerade med fullbordandet av beställningar.
Genomsnittligt NPS-värde Genomsnittsvärdet för kundsvar på NPS (Net Promotor Score) frågan för beställningar mottagna under perioden. Maxvärdet är 100. Ett vedertaget nyckeltal som används för att mäta Bolagets kundnöjdhet.
Genomsnittligt ordervärde Genomsnittliga värdet, inklusive moms, av ordrar efter avbokningar under perioden dividerat med antalet orders under perioden. Ett tal som ger en indikation om hur mycket varje kund är villiga att betala för Bolagets produkter.
Genomsnittligt TrustPilot-värde Genomsnittsvärdet för kundsvar på TrustPilot plattformen mottagna under perioden. Maxvärdet är 5,0. Ett tal som används för att mäta kundnöjdhet.
Investeringar som andel av nettoomsättningen Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar dividerat med nettoomsättningen. Används för att följa hur värdet av investeringar utvecklar sig i förhållande till nettoomsättningen.
Justerad EBIT Rörelseintäkterna minus rörelsekostnaderna före finansnetto och skatt                                justerat för jämförelsestörande poster och andra exceptionella kostnader. Beloppet visar Bolagets resultat före räntor och skatt, exklusive jämförelsestörande poster och andra exceptionella kostnader.
Justerad EBIT-marginal Justerad EBIT dividerat med nettoomsättningen. Ett mått som påvisar lönsamheten för Koncernens operationella verksamhet, exklusive jämförelsestörande poster och andra exceptionella kostnader.
Kassagenerering Operativt kassaflöde i procent av EBITDA. Nyckeltalet visar förmågan som finns att klara av framtida amorteringar och investeringar.
Lagervärde som andel av nettoomsättningen Lagervärde per balansdagen dividerat med nettoomsättning (rullande 12 månader). Syftet med talet är att följa och kunna parera inköpen av produkter i takt med att omsättningen förändras.
Marknadsföringskostnader som andel av nettoomsättningen Kostnaden för marknadsföringsaktiviteter utförda under perioden dividerat med nettoomsättningen under perioden. Ett tal som ger en indikation om hur mycket Bolaget investerar i att marknadsföra sitt erbjudande till potentiella kunder.
Nettoomsättningstillväxt Periodens totala nettoomsättning dividerat med föregående periods nettoomsättning. Påvisar tillväxttakten för Koncernens nettoomsättning för en period i relation till föregående period.
Operativt kassaflöde EBITDA +/- kassaflödespåverkande förändringar i rörelsekapital minus investeringar (CapEx). Operativt kassaflöde används för att övervaka kassaflödet i verksamheten.
Operativt kassaflöde justerat för icke kassaflödespåverkande poster Operativt kassaflöde justerat för icke kassaflödespåverkande poster (avskrivning av leasingskuld och räntekostnader för leasing). Nyckeltalet används för att övervaka kassaflödet i verksamheten.
Organisk tillväxt Nettoomsättningstillväxt justerad för nettoomsättning hänförlig till förvärvad och avyttrad verksamhet. Nyckeltalet används för att mäta den underliggande, jämförbara nettoomsättningstillväxten.
Produktkostnad som andel av nettoomsättningen Handelsvaror exklusive frakt- och övriga försäljningsomkostnader som andel av nettoomsättningen. Ett tal som ger en indikation om hur mycket Bolaget har över för andra kostnader efter att produkterna har betalats för.
Returgrad i procent Värdet av returer (faktiska och förväntade) under perioden delat med försäljningen under perioden. Ett tal som ger en indikation om Bolagets kunder är nöjda med produkterna de har beställt.
Rörelsekapital Omsättningstillgångar, exklusive likvida medel, minus icke räntebärande kortfristiga skulder (förutbetalda intäkter och upplupna kostnader, leverantörsskulder, aktuella skatteskulder och övriga skulder). Bolaget använder rörelsekapital som ett mått på kortfristig finansiell sundhet då det indikerar huruvida Bolaget har tillräckliga kortfristiga tillgångar för att täcka kortfristiga skulder.
Rörelsekapital som andel av nettoomsättningen (rullande tolv månader) Rörelsekapital dividerat med nettoomsättningen på tolv månaders rullande basis. Nyckeltalet används för att följa rörelsekapitalets utveckling i förhållande till nettoomsättningen.
Årets resultat, marginal Årets resultat efter skatt dividerat med årets totala intäkter. Nyckeltalet ger en möjlighet till en enkel jämförelse av periodens utveckling jämfört med föregående period.