Valberedning

Bolag som följer Koden ska ha en valberedning med uppgift att lägga fram förslag till bolagsstämman om val av stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande och revisor, ersättning till styrelseledamöterna (fördelat mellan styrelseordförande och övriga styrelseledamöter samt ersättning för eventuellt utskottsarbete), ersättning till revisor och, i den mån det anses nödvändigt, förslag till ändringar av instruktionen till valberedningen. Vid extra bolagsstämma som hölls den 17 februari 2021 antogs följande instruktion till valberedningen att gälla tills vidare under förutsättning att Bolagets aktier noteras på Nasdaq First North Premier.

Valberedningen ska utgöras av styrelseordföranden och en representant för var och en av de till röstetalet två största aktieägarna i RugVista Group baserat på den av Euroclear Sweden förda aktieboken per den sista bankdagen i oktober varje år eller övrig tillförlitlig ägarinformation vid denna tidpunkt.

Valberednings ordförande ska vara den ledamot som utsetts av den till röstetalet största aktieägaren, såvida inte valberedningen enhälligt utser annan ledamot. Sammansättningen av valberedningen, med angivande av vilken aktieägare som utsett respektive ledamot, ska offentliggöras på Bolagets hemsida senast sex månader före årsstämman. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.

Om aktieägare som utsett ledamot i valberedningen inte längre tillhör de till röstetalet två största aktieägarna vid en tidpunkt som infaller senast tre månader före årsstämman ska den ledamot som utsetts av denne aktieägare ställa sin plats till förfogande, och den aktieägare som tillkommit bland de till röstetalet två största aktieägarna ska ha rätt att utse en representant till valberedningen. Om sådan ägarförändring inträffar senare än tre månader innan årsstämman eller endast innebär marginella förändringar i röstetal ska den redan formerade valberedningens sammansättning inte ändras. Aktieägare som tillkommit bland de till röstetalet två största ägarna till följd av en mera väsentlig förändring i röstetal senare än tre månader innan årsstämman ska dock ha rätt att utse en representant som ska adjungeras till valberedningen.

För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska ersättare i första hand utses av den aktieägare som utsåg ledamoten och i andra hand av nästa till röstetalet största aktieägare som inte har utsett ledamot. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot. Ändringar i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Valberedningen kan kontaktas via: nomination.comittee@rugvistagroup.com

Valberedningen inför årsstämman 2022

Valberedningen som utsetts inför årsstämman 2022 i RugVista Group AB (publ) (”RugVista”) har följande sammansättning:

  • Andreas Nyberg (representant för Litorina IV L.P)
  • Klara Tersman (representant för TIN Fonder)
  • Erik Lindgren (ordförande i styrelsen för RugVista och valberedningen)

De aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen är välkomna att kontakta valberedningen. Förslag ska lämnas i god tid före årsstämman 2022 och senast den 31 januari 2022 för att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag.

RugVista Group AB (publ)
Valberedningen
Ringugnsgatan 11
216 16 Limhamn
Sverige

E-post: nomination.comittee@rugvistagroup.com