Bolagsstyrning inom RugVista Group

RugVista Group är ett svenskt publikt aktiebolag. Före noteringen på Nasdaq First North Premier har Bolagets bolagsstyrning grundat sig på bland annat aktiebolagslagen, RugVista Groups bolagsordning samt interna regler och instruktioner. När Bolagets aktier har noterats på Nasdaq First North Premier kommer Bolaget också att följa Nasdaq First North Premiers regelverk för emittenter och tillämpa Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”).

Koden bygger på principen ”följ eller förklara”. Den innebär att ett bolag som tillämpar Koden inte vid varje tillfälle måste följa varje regel i Koden utan har möjlighet att välja alternativa lösningar som det anser passar bättre med hänsyn till bolagets särskilda omständigheter, förutsatt att varje avvikelse rapporteras, att den lösning som har valts istället beskrivs och att en förklaring till avvikelsen lämnas. RugVista Group avser att tillämpa Koden utan avvikelse från och med noteringen på Nasdaq First North Premier.