Bolagsstyrning inom Rugvista Group

Rugvista Group är ett svenskt publikt aktiebolag noterat på handelsplatsen Nasdaq First North Premier. Bolagets bolagsstyrning grundar sig på bland annat aktiebolagslagen, bolagets bolagsordning, interna regler och styrdokument, samt regelverket för Nasdaq First North Premier och Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”).

Koden bygger på principen ”följ eller förklara”. Den innebär att ett bolag som tillämpar Koden inte vid varje tillfälle måste följa varje regel i Koden utan har möjlighet att välja alternativa lösningar som det anser passar bättre med hänsyn till bolagets särskilda omständigheter, förutsatt att varje avvikelse rapporteras, att den lösning som har valts istället beskrivs och att en förklaring till avvikelsen lämnas.