People

Människorna i vår värdekedja är kärnan i allt vi gör och vi vill ha en positiv påverkan på alla som vår verksamhet berör. Vi vill bidra till en hållbar samhällsutveckling med fokus på socialt ansvar och inkludering.

Inom fokusområde PEOPLE har vi åtagit oss att nå bland annat följande mål till år 2030:

Målsättning Mål 2030 Mål 2025
Leverantörskedja
Andel mattleverantörer som ingår i Rugvistas system för sociala revisioner (%) 100% 100%
Antal nolltoleransfall enligt amforis och LabelSteps protokoll 0 0
Egen personal
Employee Net Promotor Score (eNPS) 80 60
Minst ett utvecklingssamtal per år och medarbetare 100% 100%
Jämställdhet i företagsledningen, andel kvinnor 40–60% 40–60%

Metoderna för hur våra mattor tillverkas spänner från maskintillverkade mattor i stora volymer till unika mattor vävda för hand. För att säkerställa att våra högt uppsatta krav på mänskliga rättigheter och arbetsvillkor efterföljs arbetar vi på flera plan, både lokalt och globalt.

Utan drivna och engagerade medarbetare har vi inga möjligheter att uppnå våra utsatta mål. Människorna är nyckeln till vår framgång. Därför arbetar vi hårt för att attrahera och behålla skickliga, engagerade och kunniga medarbetare med driv och engagemang.