Syfte, vision och mål

Syfte

Rugvistas syfte är att hjälpa människor till hem att älska.

Vision

Rugvista Group har definierat tre visioner där vart och ett har ett tydligt fokusområde:

Affärsvision

Vi har en ambition att vara navet för den europeiska mattbranschen, vilket vi avser att nå genom fortsatt utveckling av vår förmåga att attrahera och förstå befintliga och potentiella kunders behov. Vidare vill vi att fortsätta utveckla vårt produktutbud som endast är tillgängligt via våra egna webbutiker, kontinuerligt förbättra interna processer och marknadsföringsaktiviteter samt påbörja arbetet att bli ett än mer välkänt varumärke.

Hållbarhetsvision

Vår hållbarhetvision är att leda mattindustrin mot en socialt och miljömässigt hållbar framtid genom ett fokuserat arbete inom hållbarhetsfrågor. Rugvista Group är medlem i Amfori BSCI och har ett partnerskap med Label STEP, två affärsinitiativ för hållbara leverantörskedjor. Vi arbetar med en tydlig långsiktig hållbarhetsstrategi (”LEAD.CHANGE”) och med att genomföra flera initiativ samt införa ytterligare nyckeltal som är tydligt definierade för att uppnå våra hållbarhetsmål.

Organisationsvision

Vår organisationsvision, att attrahera, motivera och behålla extraordinära individer, handlar om att främja Rugvista Groups kultur och medarbetarnas långsiktiga engagemang i vår positiva utveckling, vilket ska uppnås genom en god och trygg arbetsmiljö, goda utvecklingsmöjligheter, kontinuerliga medarbetarundersökningar, regelbundna uppföljningar samt förbättrade förmånspaket. Vidare har en ny rekryteringsplattform introducerats, vilket vi anser har resulterat i en mer effektiv rekryteringsprocess.

Strategiska mål

Rugvista Group har en tydlig strategi som vi bedömer kommer leda till fortsatt lönsam tillväxt. Strategin syftar till att låta Rugvista dra nytta av den växande andelen online-försäljning inom mattmarknaden genom förbättrad operationell effektivitet inom organisationen. Den strategiska planen omfattar följande områden:

Behålla och stärka marknadspositionen i Europa

Den europeiska mattmarknaden värderades till 23 miljarder USD under 2019 och onlinemarknadens andel uppskattades till 16 procent. Vi förväntar oss att övergången från handel i fysiska butiker till online-handel kommer att fortsätta, vilket även och avser att dra nytta av denna utveckling. En ökad online-penetration innebär en större tillgänglig marknad och en möjlighet att växa utan att vara beroende av tillväxt av mattmarknaden som sådan. I tillägg till att dra nytta av onlinemarknadens underliggande tillväxt förväntar vi att vinna marknadsandelar och således växa snabbare än marknaden, genom att verkställa den tydligt definierade strategin. Vi är medvetna om att det är avgörande för vår långsiktiga framgång att kunna erbjuda ett brett, hållbart och relevant utbud i våra webbutiker. Vi planerar därför att fortsätta förbättra kundupplevelsen genom kontinuerlig optimering av produktutbudet i kombination med andra aspekter som påverkar den övergripande kundupplevelsen.

Fortsätta att utveckla sortimentet efter kundernas behov

Rugvista Group strävar efter att nå en ledande position inom samtliga mattkategorier och genom det förbättra Bolagets position på den europeiska marknaden ytterligare. Ett brett och relevant sortiment inom kategorierna är viktigt för att skapa varaktiga konkurrensfördelar, både i förhållande till kunder och leverantörer. Höga volymer och storskalighet inom en kategori leder också i allmänhet till bra inköpsvillkor hos leverantörerna. Bolaget arbetar fortlöpande med att optimera sin produktportfölj och har genom detta arbete identifierat flertalet möjligheter för att erbjuda ett än mer attraktivt sortiment.

Bolaget strävar kontinuerligt efter att erbjuda sina kunder den bästa köpupplevelsen online och utvecklar fortlöpande kunderbjudandet. Bolaget anser att en hög kundnöjdhet är avgörande för att nå långsiktig framgång. Rugvista Group planerar därför att fortsätta arbeta för att förbättra köpupplevelsen genom kontinuerlig utveckling av produktutbudet samt genom att förbättra upplevelsen för såväl köp som leveransprocessen.

Utnyttja teknikplattformen och data för att vidareutveckla kommersiell och operationell effektivitet

Rugvista kommer att fortsätta arbeta för att förbättra och utveckla sin integrerade teknikplattform. Plattformen möjliggör att Rugvista kan fortsätta att erbjuda kunderna ett brett och relevant utbud med bästa möjliga kundupplevelse. Rugvista kan också dra nytta av sin stora mängd data, artificiell intelligens och maskininlärningsprinciper för att öka orderfrekvens, genomsnittligt ordervärde och för att effektivisera marknadsföringen. Rugvista är väl förberett för ytterligare tillväxt tack vare skalbarheten i den integrerade teknikplattformen, den centraliserade organisationen och kapacitetsutrymmet i Bolagets hanteringscenter.

Stärka Rugvista Groups position på utvalda onlineplattformar

Rugvista strävar efter att öka sin omsättning via andra relevanta och snabbt växande onlineplattformar såsom Amazon. Vår nettoomsättning via utvalda onlineplattformar uppgick till 11 miljoner SEK under 2020, vilket är en ökning från 1 miljoner SEK under 2018. För att uppnå målet ämnar vi att anpassa och optimera sortimentet som erbjuds baserat på efterfrågan som uppstår på plattformen. Vidare, för Amazon specifikt, ser vi möjligheter att få ”Prime”-status, vilket förväntas öka efterfrågan på de produkter som vi erbjuder via Amazon.

Sträva efter att vara branschledande inom hållbarhet

Rugvista Group strävar efter att vara branschledande inom hållbarhet, vilket kommer att gynna kundupplevelsen och bolagets intressenter.Vi har därför upprättat en långsiktig hållbarhetsstrategi (”LEAD CHANGE”) med tillhörande uppförandekod för leverantörer och för att tydliggöra och säkerställa att våra leverantörer och deras underleverantörer ansvar för de effekter som dess beslut och aktiviteter har på människor och miljön. Inom ramen för Rugvistas hållbarhetsarbete har vi även identifierat ett antal områden som kan bidra till FNs hållbarhetsmål.