Rugvista i siffror

  2020 2019 2018
Antal besök, miljon2) 33,4 26,7 26,8
Antal nya kunder, tusen2) 149 107 103
Antal ordrar, tusen2) 206 152 148
Bruttoresultat, SEK 344 789 136 250 385 640 204 839 124
Bruttomarginal, %1) 61,4 59,3 55,6
EBIT1) 104 152 551 46 908 438 21 509 676
EBIT-marginal, %1) 18,5 11,1 5,8
EBITDA1) 111 961 784 55 063 724 23 202 839
EBITDA-marginal, %1) 19,9 13,0 6,3
Frakt- och övriga försäljningsomkostnader som andel av nettoomsättningen, %1) 10,7 11,1 11,6
Genomsnittligt NPS-värde2) 67
Genomsnittligt ordervärde, SEK2) 3 755 3 727 3 333
Genomsnittligt TrustPilot-värde2) 4,81 4,80 4,80
Investeringar som andel av nettoomsättningen,%1) 0,4 0,2 0,1
Justerad EBIT, SEK1) 109 195 551 50 798 438 22 615 676
Justerad EBIT-marginal,%1) 19,4 12,0 6,1
Kassagenerering, %1) 166,8 84,7 70,7
Lagervärde som andel av nettoomsättningen, %1) 16,2 32,8 38,7
Marknadsföringskostnader som andel av nettoomsättningen, %1) 27,4 29,4 30,6
Medeltal anställda 69 68 67
Nettoomsättning, SEK 561 883 476 422 478 919 368 241 375
Nettoomsättningstillväxt, %1) 33,0 14,7 13,0
Operativt kassaflöde, SEK1) 193 977 947 54 496 302 16 402 546
Operativt kassaflöde justerat för icke kassaflödespåverkande poster, SEK1) 186 747 171 46 664 647 16 402 546
Organisk tillväxt, %    1) 33,0 14,7 13,0
Periodens resultat, SEK 79 983 310 33 757 181 13 556 815
Periodens resultat, marginal, %1) 14,2 7,9 3,7
Produktkostnad som andel av nettoomsättningen, %1) 27,9 29,6 32,8
Returgrad i procent2) 15,8 14,9 14,3
Rörelsekapital, SEK1) -14 219 139 82 824 013 86 642 605
Rörelsekapital som andel av nettoomsättning, %1) -2,5 19,6 23,5

1) Alternativa nyckeltal (nyckeltal som inte definieras i enlighet med IFRS).

2) Nyckeltalet presenteras exklusive värden som är hänförliga till verksamheten i det avyttrade dotterbolaget ArtGlass i Malmö AB.