Affärsetik

För oss är efterlevnad av lagar och regler en självklarhet och en förutsättning för ett fungerande samhälle och marknad. En kultur präglad av ärlighet, transparens och etiskt agerande är avgörande för våra långsiktiga framgångar. Det är en fråga om att leva som man lär – att vara en handlingskraftig förebild i sådant som vi förväntar oss och kräver av andra. Inte minst när vi vill leda förändringen mot hållbarhet inom en hel bransch.

Uppförandekoden är en nyckel

Uppförandekoden är en del av introduktionen av nya medarbetare på alla positioner i bolaget – därmed förväntas alla våra medarbetare känna till innehållet i uppförandekod och förstå över hur den ska tillämpas i deras dagliga arbete.

Alla uppmuntras och ska känna sig fria att anmäla eventuella överträdelser.

Att respektera det självklara

Det är självklart att Rugvista följer lagar och internationella konventioner, vilket innebär att vi alltid respekterar och håller oss till den lagstiftning och de föreskrifter som är relevanta för vår verksamhet.

Vi utbildar löpande våra medarbetare och förväntar oss därmed att alla anställda har kännedom om vilka lagar och regler som gäller i deras specifika funktion eller roll.

Transparens och ärlighet är det enda hållbara

Vi är ärliga och transparenta i våra relationer med leverantörer och andra samarbetspartners och vi förväntar oss och kräver att de i sin tur beter sig på samma sätt. Det är det enda möjliga sättet att bedriva långsiktiga affärer.

Vi lever upp till våra åtaganden och respekterar de överenskommelser vi har ingått. Vi förväntar oss att våra leverantörer agerar enligt värderingar som stämmer överens med vår uppförandekod och visar att de följs genom hela leverantörskedjan.

Antikorruption och mutor

Rugvista har nolltolerans för alla former av korruption, bedrägeri och kräver öppenhet, integritet och ärlighet i hela vår värdekedja. Vi arbetar förebyggande med att motverka korruption i affärer via transparenta system och uppföljning. Mutor, dolda provisioner eller andra olagliga eller oetiska förmåner är inte tillåtna. Medarbetare i Rugvista ska varken ta eller ge otillbörliga ersättningar i form av gåvor, tjänster, resor eller representation som gör att hans eller hennes ställning kan ifrågasättas.