Socialt ansvar i leverantörskedjan

Hur våra mattor tillverkas spänner från maskintillverkande mattor i stora volymer till unika mattor vävda för hand av män och kvinnor i deras hem. Metoderna är många och leverantörerna återfinns i framförallt i Eurasien, Mellanöstern och Asien. För att säkerställa att våra högt uppsatta krav på mänskliga rättigheter och arbetsvillkor efterföljs jobbar vi på flera plan både lokalt och globalt. Tillsammans med flera oberoende intresseorganisationer gör vi löpande uppföljningar och revisioner av våra leverantörer.

Hållbarhet omfattar även människor

Eftersom hållbarhet för oss även avser människor, arbetar vi på flera fronter för att säkerställa att våra leverantörer arbetar ansvarsfullt och med respekt för de människor som tillverkar mattorna.

Vi är i första hand en e-handlare av mattor vilket betyder att vi inte själva äger några fabriker, istället arbetar vi med noggrant utvalda leverantörer i långsiktiga partnerskap. Dessa nära samarbeten möjliggör en regelbunden dialog, ömsesidigt engagemang och gemensamma utvecklingsaktiviteter som bidrar till en positiv inverkan i leverantörskedjan.

Att ta lead på kontinuerlig förbättring

Det finns många utmaningar när det gäller arbetsförhållanden i produktionen, främst på grund av brist på ledningssystem. Som en av de ledande handelsplatserna online för mattor har vi möjlighet att leda ett kontinuerligt förbättrings- och påverkansarbete för att se till att varje arbetare i leverantörskedjan respekteras, har en säker arbetsplats och en skälig lön för sitt arbete.

Vi ställer krav på att våra leverantörer erbjuder

 • Möjlighet till trygg anställning och en säker arbetsplats
 • Skälig ersättning för arbetsinsatsen
 • En arbetsplats utan diskriminering där människor känner sig respekterade och har möjlighet att uttrycka sina åsikter.
 • Regelbundna sociala revisioner för att identifiera, hantera och rapportera risker eller konsekvenser relaterade till mänskliga rättigheter. I denna process ingår kontinuerlig dialog för att öka medvetenheten samt åtgärda risker vid behov.
 • Samarbete med intresseorganisationer för långvariga förbättringar inom olika områden som kvinnors rättigheter, arbetssäkerhet och barns rätt till skolgång.

Mänskliga rättigheter

Vårt mest grundläggande ansvar är att respektera och stödja mänskliga rättigheter. Det är en förutsättning för att vår affärsmodell ska bli hållbar i längden och en viktig aspekt av våra värderingar.

De viktigaste frågorna relaterade till mänskliga rättigheter omfattar skälig ersättning, rätten till fackföreningsanslutning och rätten till kollektivavtal, men innefattar också andra mänskliga rättigheter som till exempel icke-diskriminering, integritet och barns rätt till skolgång.

Vi har en uppförandekod för leverantörer, som följer FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter, beskriver tydligt vårt förhållningssätt. Risker relaterade till mänskliga rättigheter i leverantörskedjan identifieras och förvaltas i följande steg:

 • Regelbundna sociala revisioner som genomförs av ackrediterade tredjepartsrevisorer.
 • Utbildningar i mänskliga rättigheter, både för Rugvistas medarbetare och leverantörer.
 • Omedelbart agerande vid incidenter som vi har kommunicerat nolltolerans mot – med särskilt fokus på mänskliga rättigheter hos leverantörer, enligt Label STEP’s och amfori BSCI’s protokoll för nolltolerans.

Uppförandekod för leverantörer

Vi är medlemmar i amfori Business Social Compliance Initiative (BSCI) som är en oberoende organisation som granskar och utformar branschregelverk kring arbetsmiljö och mänskliga rättigheter.

Genom att använda oss av deras gemensamma uppförandekod – amfori BSCI Code of Conduct – vill vi säkerställa att våra leverantörer erbjuder en säker arbetsmiljö med respekt för arbetsrätt och mänskliga rättigheter.

Amfori BSCI Code of Conduct hänvisar till internationella konventioner, såsom deklarationen om mänskliga rättigheter, FN: s vägledande principer för näringsliv, OECD: s riktlinjer, FN: s globala fördrag samt Internationella arbetsorganisationens (ILO:s) konventioner och rekommendationer för att förbättra arbetsförhållandena i försörjningskedjan.

Läs hela uppförandekoden här.

Uppföljning och granskning av leverantörer

Vi har ett nära samarbete och för kontinuerlig dialog med våra leverantörer där vi tydliggör våra krav. De i sin tur måste förmedla kraven gentemot sina underleverantörer och säkerställa att även de signerar amfori BSCI uppförandekod.

Vi granskar leverantörerna regelbundet, både genom inspektioner utförda av vår egen personal samt genom oberoende tredjepartsinspektioner, antigen utförda i enlighet med amfori BSCI’s eller LabelSTEPS system för sociala revisioner.

Efter revision erhåller vi en revisionsrapport där eventuella avvikelser tydliggörs. De leverantörer som revideras genom amfori BSCI’s system erhåller en status på A-E.

Granskning av hemvävda mattor

En del av våra mattor vävs i hemmet, vilket inte är en ovanlig extrainkomst i vissa delar av världen. De leverantörer vars mattor tillverkas hos hemmavävare revideras av LabelSTEP, en oberoende ideell organisation som arbetar med att säkerställa fair trade av handgjorda mattor enligt tio principer som omfattar bland annat löner, hälsa, diskriminering och inhuman behandling.

Vid Nolltolerans

Vid incidenter belagda med nolltolerans ska vi agera omedelbart enligt Label STEP’s och amfori BSCI’s protokoll för nolltolerans. Rugvista har aldrig haft en sådan incident vilket sannolikt beror på vårt arbete med att kvalificera våra leverantörer och vårt nära samarbete med LabelStep och BSCI.

Vid granskning

Vid en revision granskas leverantören av amfori BSCI eller LabelSTEP utifrån uppförandekoden. Om det upptäcks en avvikelse hos leverantören som inte klassas som nolltolerans men som ändå behöver åtgärdas eller förbättras, måste leverantören ta fram en handlingsplan och därefter sker en uppföljningsrevision inom 12 månader.

Om avvikelser kvarstår tar vi en fördjupad dialog med leverantören och tar därefter ställning till det fortsatta samarbetet.

Målsättning

Via amfori BSCI erbjuds leverantörerna ett omfattande kompetensutvecklingsprogram som omfattar arbetstagarnas rättigheter, mänskliga rättigheter, ledningssystem, arbetsrättsliga frågor, personsäkerhet, miljö, samt arbete med antikorruption.  Målsättningen är att leverantörerna själva ska ta socialt ansvar för sin tillverkning och sina medarbetare.

Våra långsiktiga målsättningar:

 • Alla våra leverantörer ska genomgå full revision varje år (vartannat år vid resultat A-B).
 • Alla leverantörer som ingår i amfori BSCI’s system ska uppnå resultatet A-C
 • Om resultatet på någon punkt är C-E ska en handlingsplan tas fram
 • Vid incidenter som klassas som nolltolerans agerar vi omedelbart