Uppförandekod och policies

Uppförandekoden är ett styrdokument som definierar hur vi, partners och leverantörer ska agera – koden ska vara ett vägledande levande dokument – det kompletteras dessutom med en rad olika policys.

Rugvista har två olika uppförandekoder en för medarbetare och partners – samt en som är riktad särskilt mot våra leverantörer. Alla som omfattas förväntas signera och följa uppförandekoden. Båda dokumenten är upprättade efter internationella standards.

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekoden för leverantörer ingår i alla leverantörsavtal, och vid utgången av 2020 hade 100% av våra leverantörer undertecknat leverantörskoden.

Rugvista är medlemmar i amfori Business Social Compliance Initiative (BSCI) som är en oberoende organisation som granskar och utformar branschregelverk kring arbetsmiljö, mänskliga rättigheter och miljö.

Genom att använda oss av deras gemensamma uppförandekod – amfori BSCI Code of Conduct – vill vi säkerställa att våra leverantörer erbjuder en säker arbetsmiljö med respekt för arbetsrätt och mänskliga rättigheter.

Amfori BSCI Code of Conduct hänvisar till internationella konventioner, såsom deklarationen om mänskliga rättigheter, FN: s vägledande principer för näringsliv, OECD: s riktlinjer, FN: s globala fördrag samt Internationella arbetsorganisationens (ILO:s) konventioner och rekommendationer för att förbättra arbetsförhållandena i leverantörskedjan.

Läs amfori BSCI uppförandekod

Modern Slavery Act Statement

Vår Modern Slavery Act Statement beskriver hur vi förebygger tvångsarbete, inklusive modernt slaveri och människohandel, som är centrala delar i vår strategi för mänskliga rättigheter.

Läs vår Modern Slavery Act Statement 2022

Djurskyddspolicy

Rugvista stödjer djurens välfärd och arbetar för att detta ska beaktas i alla led av produktionen av våra mattor. Vi är medlemmar i Svensk Handel och har antagit deras djurskyddspolicy som vi kräver att alla våra leverantörer följer.

Läs vår djurskyddspolicy