Kommuniké från årsstämma 2022 i RugVista Group AB (publ)

Regulatorisk

Beslut vid årsstämma 20 maj 2022

RugVista Group AB (publ):s årsstämma 2022 hölls idag, fredagen den 20 maj 2022, i bolagets lokaler på Frihamnsallén 10 i Malmö. Aktieägare hade även möjlighet att utöva sin rösträtt per post före stämman. På årsstämman fattades följande huvudsakliga beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkningar

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Ersättningsrapport

Stämman beslutade att godkänna styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

Utdelning

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om utdelning med 2,50 kronor per aktie, med avstämningsdag den 24 maj 2022. Utdelningen beräknas komma att sändas ut av Euroclear Sweden AB den 30 maj 2022.

Ansvarsfrihet

Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Styrelse och styrelsearvode

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter, utan styrelsesuppleanter.

Stämman beslutade att arvode ska utgå oförändrat med 400 000 kronor till ordföranden och 175 000 kronor vardera till övriga bolagsstämmovalda ledamöter som inte är anställda i bolaget. Det beslutades vidare att retroaktivt styrelsearvode ska utgå med totalt 375 000 kronor, fördelat i enlighet med valberedningens förslag.

Styrelseledamöterna Erik Lindgren, Eva Boding, Magnus Dimert, Ludvig Friberger och Paul Steene omvaldes som styrelseledamöter och Hanna Graflund Sleyman valdes till ny styrelseledamot. Erik Lindgren omvaldes till styrelsens ordförande.

Revisor och revisorsarvode

Stämman beslutade att bolaget som revisor ska ha ett registrerat revisionsbolag, och ingen revisorssuppleant.

Stämman beslutade att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Ernst & Young AB omvaldes till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Martin Henriksson kommer fortsatt att vara huvudansvarig revisor.

Instruktion för valberedningen

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om en reviderad valberedningsinstruktion, innebärande att valberedningen ska konstitueras baserat på ägaruppgifter per den sista bankdagen i september i stället för, som tidigare, per den sista bankdagen i oktober.

Långsiktigt incitamentsprogram

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om inrättande av ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram, LTIP 2022, innefattande emission av högst 300 000 teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av samma teckningsoptioner till nuvarande och eventuellt tillkommande ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i RugVista-koncernen. Varje teckningsoption medför en rätt att nyteckna en aktie i RugVista Group till en teckningskurs som ska motsvara 130 procent av den volymvägda genomsnittskursen för aktie i bolaget mellan den 30 maj 2022 och 3 juni 2022. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna ske under perioden från och med den 1 juni 2025 till och med den 1 september 2025. Den maximala utspädningseffekten av LTIP 2022 är ca 1,42 procent.
 

Kontaktinformation

Michael Lindskog
CEO
Michael.Lindskog@rugvista.se

InvestorRelations@rugvistagroup.com

Denna information lämnades för offentliggörande den 20 maj 2022 kl. 15.45 CET.

Certified advisor

FNCA Sweden AB
Box 5216
Nybrogatan 34, SE-102 45 Stockholm
+46(0)8-528 00 399
info@fnca.se

Om RugVista Group AB (publ)

RugVista Group är en av Europas ledande ”direct-to-consumer” e-handlare. RugVista Group säljer mattor via egna webbutiker tillgängliga på 20 olika språk under varumärkena RugVista och CarpetVista. Bolaget grundades 2005 och erbjuder ett brett och relevant utbud av prisvärda kvalitativa design- och traditionella mattor. RugVista Group erbjuder fri frakt och kostnadsfri retur till kunder inom EU. Verksamheten är indelad i tre segment: Privatpersoner (B2C), Företagskunder (B2B), samt Marknadsplatser & Övrigt (MPO). Privatpersoner representerar konsumentmarknaden och är RugVista Groups huvudsakliga segment.

Antalet medarbetare inom RugVista Group AB (publ) är cirka 85 FTE:er och bolaget har sitt huvudkontor i Malmö. RugVista Group AB (publ) aktien handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market under symbolen ”RUG”.