RugVista Group AB (publ) delårsrapport januari – juni 2022

Regulatorisk

Fortsatt utmanande marknadsförhållanden

Andra kvartalet 2022

 • Nettoomsättningen var MSEK 121,2 (140,6) motsvarande en minskning med -13,8% (+13,2%).
 • Den organiska nettoomsättningstillväxten uppgick till -15,6%.
 • Bruttomarginalen minskade till 60,1% (64,1%).
 • Rörelseresultatet uppgick till MSEK 0,4 (24,8) och rörelsemarginalen var 0,4% (17,6%).
 • Periodens resultat uppgick till MSEK -0,1 (18,6).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till SEK -0,01 (0,89).
 • Det genomsnittliga NPS- (Net Promotor Score) värdet uppgick till 68 (66).

Januari – juni 2022

 • Nettoomsättningen var MSEK 307,2 (345,2) motsvarande en minskning med -11,0% (+46,9%).
 • Den organiska nettoomsättningstillväxten uppgick till -14,0%.
 • Bruttomarginalen minskade till 61,4% (64,6%).
 • Rörelseresultatet uppgick till MSEK 22,0 (64,5) och rörelsemarginalen var 7,2% (18,7%).
 • Periodens resultat uppgick till MSEK 16,7 (50,8).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till SEK 0,80 (2,44).
 • Nettokassan uppgick till MSEK 81,8 (119,5).
 • Det genomsnittliga NPS- (Net Promotor Score) värdet uppgick till 68 (66).
 • Lagervärde som andel av nettoomsättningen senaste tolv månaderna (LTM) var 24,8% (17,2%).

Kommentarer från Michael Lindskog, VD

”Det makroekonomiska klimatet har försämrats ytterligare under Q2 vilket har påverkat de europeiska hushållens framtidstro och köpkraft negativt. Rugvista Group har utan tvekan påverkats av dessa faktorer.”

”Vår starka finansiella ställning möjliggör fortsatt fokus på att driva vår långsiktiga strategiska agenda samtidigt som vi har implementerat och förberett initiativ för att säkerställa god lönsamhet givet nuläget.”

”Jag är säker på att vi, genom att fortsätta säkerställa hög kundnöjdhet, förbättra kunderbjudandet, utveckla våra interna kompetenser, upprätthålla hög kostnadseffektivitet samt effektivt navigera nuvarande marknad, kommer att förbättra våra möjligheter för lönsam tillväxt både på kort och lång sikt.”

”Om jag summerar det första halvåret så har det framför allt präglats av ett förändrat makroekonomiskt klimat som drastiskt har påverkat marknadsförutsättningarna. I det rådande marknadsläget så redovisar vi en organisk nettoomsättningstillväxt på -14,0% och en rörelsemarginal om 7,2% för perioden.”

”De makroekonomiska utsikterna för resten av året är fortsatt osäkra och svåra att förutse. Detta är en verklighet vi behöver acceptera och fortsätta navigera i.”

Telefonkonferens i samband med publicering av delårsrapporten

I samband med publiceringen av delårsrapporten kommer Michael Lindskog (VD) hålla en telefonkonferens den 18 augusti 2022 kl. 09.00. Presentationen hålls på engelska. För att medverka, vänligen ring +46 8 505 163 86 och ange möteskod: 2474364# eller besök: https://tv.streamfabriken.com/rugvista-group-q2-2022.

Delårsrapporten och presentationen finns tillgängliga på Rugvista Groups hemsida: https://www.rugvistagroup.com/sv/investerare/rapporter-och-presentationer/.

Det är även möjligt att medverka i telefonkonferensen via koncernens hemsida:
https://www.rugvistagroup.com/sv/investerare/kv222/.

Kontaktinformation

Michael Lindskog, VD
Michael.Lindskog@rugvista.se

InvestorRelations@rugvistagroup.com

Denna rapport innehåller sådan information som Rugvista Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 augusti 2022 kl. 07.30 CEST.

Certified advisor

FNCA Sweden AB
Box 5216
Nybrogatan 34, SE-102 45 Stockholm
+46(0)8-528 00 399
info@fnca.se

Om Rugvista Group AB (publ)

Rugvista Group är en av Europas ledande ”direct-to-consumer” e-handlare. Rugvista Group säljer mattor via egna webbutiker tillgängliga på 20 olika språk under varumärkena Rugvista och CarpetVista. Bolaget grundades 2005 och erbjuder ett brett och relevant utbud av prisvärda kvalitativa design- och traditionella mattor. Rugvista Group erbjuder fri frakt och kostnadsfri retur till kunder inom EU.

Verksamheten är indelad i tre segment: Privatpersoner (B2C), Företagskunder (B2B), samt Marknadsplatser & Övrigt (MPO). Privatpersoner representerar konsumentmarknaden och är Rugvista Groups huvudsakliga segment.

Antalet medarbetare inom Rugvista Group AB (publ) är cirka 90 FTE:er och bolaget har sitt huvudkontor i Malmö. Rugvista Group AB (publ) aktien handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market under symbolen ”RUG”.