Rugvista Group AB (publ) – publicerar delårsrapport för januari-juni 2023

Regulatorisk

Fortsatt god lönsamhet och tecken på ökad efterfrågan

Andra kvartalet

  • Nettoomsättningen var MSEK 129,1 (121,2) motsvarande en ökning med 6,5% (-13,8%).
  • Den organiska nettoomsättningstillväxten var -1,5% (-15,6%) efter justering för valutaeffekter.
  • Bruttomarginalen ökade till 63,6% (60,1%).
  • Rörelseresultatet förbättrades markant till MSEK 11,8 (0,4) och således även rörelsemarginalen, som förbättrades till 9,1% (0,4%).
  • Periodens resultat ökade till MSEK 10,2 (-0,1).
  • Lagervärde som andel av nettoomsättningen (rullande tolv månader) uppgick till 26,7% (24,8%).
  • Nettokassan vid periodens slut var MSEK 81,6 (81,8).
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till SEK 0,49 (-0,01).
  • Det genomsnittliga NPS-värdet (Net Promotor Score) var 65 (68) och genomsnittligt Trustpilot-värde var fortsatt stabilt 4,8 (4,8).

Kommentarer från Michael Lindskog, VD 

”Vi fortsätter leverera god lönsamhet tack vare vårt fokus på kostnadseffektivitet. Under kvartalet har vi sett tecken på något ökad kundefterfrågan på flera marknader vilket, i kombination med valutaeffekter och att vi levererar på våra strategiska initiativ, har bidragit till kvartalets omsättningsökning.”

”Vi fortsätter arbetet mot visionen att bli navet för den europeiska mattbranschen. Jag är mycket nöjd att vi under kvartalet lanserade första versionen av vår nya e-handelsplattform i sju marknader som också representerar en betydande del av vår omsättning.”

”Satsningen på ett utökat och förbättrat sortiment inom utomhusmattor har varit framgångsrik och bidragande till kvartalets omsättningsökning. Vi ser redan bra potential från våra nya badrumsmattor och planerar att utveckla sortimentet framöver.”

”Vi är finansiellt starka med en nettokassa om 82 miljoner kronor vilket är en styrka givet det osäkra makroekonomiska och geopolitiska klimatet.”

”För juli månad, efter räkenskapsperiodens slut, såg vi fortsatt omsättningsökning samt organisk tillväxt. Jag ser fram emot resten av året där vi kommer att fokusera på att effektivt navigera marknaden, arbeta vidare med våra strategiska initiativ samt säkerställa en framgångsrik start på årets högsäsong.”

Telefonkonferens i samband med publicering av delårsrapporten

I samband med publiceringen av delårsrapporten för januari – juni kommer Michael Lindskog (VD) och Joakim Tuvner (CFO) hålla en telefonkonferens och webbsändning den 17 augusti 2023 kl. 09.00 CEST. Presentationen hålls på engelska.

För att delta i telefonkonferensen (med möjlighet att ställa muntliga frågor)
Registrera dig via: https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=200913. Efter registrering får du telefonnummer och ett konferens-ID för inloggning. Det är också möjligt att medverka i telefonkonferensen via koncernens hemsida: https://www.rugvistagroup.com/se/report/kv2-2023/

För att delta via webbsändningen (med möjlighet att ställa skriftliga frågor)
Delta via: https://ir.financialhearings.com/rugvista-group-q2-2023

Delårsrapporten och presentationen finns tillgängliga på Rugvista-koncernens hemsida:
https://www.Rugvistagroup.com/sv/investerare/rapporter-och-presentationer/

Kontaktinformation

Michael Lindskog, CEO
Michael.Lindskog@rugvista.se

Joakim Tuvner, CFO
Joakim.Tuvner@rugvista.se
InvestorRelations@rugvistagroup.com

Denna rapport innehåller sådan information som Rugvista Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 augusti 2023 kl. 07.30 CEST.

Certified advisor

FNCA Sweden AB
Box 5216
Nybrogatan 34
SE 102 45 Stockholm
info@fnca.se

Om Rugvista

Rugvista är en av Europas ledande ”direct-to-consumer” e-handlare. Rugvista säljer mattor via egna webbutiker tillgängliga på 20 olika språk under varumärkena Rugvista och CarpetVista. Bolaget grundades 2005 och erbjuder ett brett och relevant utbud av prisvärda kvalitativa design- och traditionella mattor. Rugvista erbjuder fri frakt och kostnadsfri retur till kunder inom EU.

Verksamheten är indelad i tre segment: Privatpersoner (B2C), Företagskunder (B2B), samt Marknadsplatser & Övrigt (MPO). Privatpersoner representerar konsumentmarknaden och är Rugvistas huvudsakliga segment.

Antalet medarbetare inom Rugvista Group är cirka 90 FTE:er och bolaget har sitt huvudkontor i Malmö. Rugvista Group AB (publ) aktien handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market under symbolen ”RUG”.