Rugvista Group AB (publ) publicerar bokslutskommuniké för januari-december 2023

Regulatorisk

Stabilt utfall trots ett makroekonomiskt utmanande år

Fjärde kvartalet

 • Nettoomsättningen var MSEK 233,3 (204,1) motsvarande en ökning med 14,3% (-6,7%).
 • Organisk nettoomsättningstillväxt var 9,3% (-12,7%).
 • Bruttomarginalen uppgick till 60,3% (61,8%).
 • Rörelseresultatet uppgick till MSEK 29,4 (36,4) och rörelsemarginalen uppgick till 12,6% (17,8%).
 • Periodens resultat uppgick till MSEK 24,3 (29,2).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till SEK 1,17 (1,40).
 • Genomsnittligt NPS-värde (Net Promotor Score) var 64 (64), genomsnittligt Trustpilot-värde var 4,8 (4,8).

Januari – december

 • Nettoomsättningen var MSEK 702,2 (639,3) motsvarande en ökning med 9,8% (-9,3%).
 • Organisk nettoomsättningstillväxt var 2,8% (-13,1%).
 • Bruttomarginalen uppgick till 62,0% (62,0%).
 • Rörelseresultatet uppgick till MSEK 85,4 (74,9) och rörelsemarginalen var 12,2% (11,7%).
 • Årets resultat uppgick till MSEK 70,0 (58,9).
 • Lagervärde som andel av nettoomsättningen (rullande tolv månader) uppgick till 17,9% (27,3%).
 • Nettoskuldsättning vid periodens slut var MSEK -185,8 (-111,8).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till SEK 3,37 (2,83).
 • Genomsnittligt NPS-värde (Net Promotor Score) var 66 (68), genomsnittligt Trustpilot-värde var 4,8 (4,8).
 • Den genomsnittliga returgraden var 14,9% (15,5%).
 • Styrelsen föreslår en utdelning på 1,80 (1,50) kronor per aktie.

Kommentarer från Michael Lindskog, VD

”Jag är glad att vi kan leverera ett nytt nettoomsättningsrekord för det fjärde kvartalet trots ett ekonomiskt läge präglat av stor osäkerhet och där europeiska hushåll tyngdes av hög inflation samt höga räntor.”

”Våra strategiska KPI:er utvecklade sig positivt med fortsatt höga kundnöjdhetstal och nya rekord i både antal ordrar och nya kunder.”

”Jag är stolt att vi trots årets utmaningar nådde en nettoomsättning om 702,2 (639,3) miljoner vilket motsvarar en ökning med 9,8 % (-9,3%). Rörelseresultatet ökade med 14,0% till 85,4 (74,9) miljoner vilket motsvarar en rörelsemarginal om 12,6% (11,7%).”

”Utöver att investera i tillväxt och verksamhetsutveckling har Rugvista, som utdelningspolicy, målsättningen att dela ut upp till 50% av nettovinsten till aktieägarna. För 2023 föreslår styrelsen en utdelning om 1,80 (1,50) kronor per aktie vilket motsvarar 37,4 (31,2) miljoner totalt.”

”Jag är nöjd att vi också kunde fokusera på framtida lösningar för lager och kontor. Både ingåendet av avtal om ny lager-, logistik och kontorsanläggning i Malmö och öppnandet av kontor i Berlin med syfte att öka möjligheten att attrahera framtida medarbetare är viktiga milstolpar för våra långsiktiga tillväxtambitioner.”

”Oberoende av hur omvärldsläget och det ekonomiska klimatet utvecklar sig så ser vi fram emot att möta det nya året genom att effektivt navigera marknadsläget med fortsatt fokus på att förbättra våra möjligheter för lönsam tillväxt både på kort och lång sikt.”

Telefonkonferens i samband med publicering av rapporten

I samband med publiceringen av bokslutskommuniké 2023 kommer Michael Lindskog (VD) och Joakim Tuvner (CFO) hålla en telefonkonferens och webbsändning den 8 februari 2024 kl. 09.00 CET. Presentationen hålls på engelska.

För att delta i telefonkonferensen (med möjlighet att ställa muntliga frågor)
Registrera dig via: https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5007233  Efter registrering får du telefonnummer och ett konferens-ID för inloggning. Det är också möjligt att medverka i telefonkonferensen via koncernens hemsida: https://www.rugvistagroup.com/se/report/kv4-2023/

För att delta via webbsändningen (med möjlighet att ställa skriftliga frågor)
Direktlänk till webbsändningen: https://ir.financialhearings.com/rugvista-group-q4-report-2023

Rapporten och presentationen finns tillgängliga på Rugvista-koncernens hemsida: https://www.Rugvistagroup.com/sv/investerare/rapporter-och-presentationer/

Kontaktinformation

Michael Lindskog, CEO
Michael.Lindskog@rugvista.com

Joakim Tuvner, CFO
Joakim.Tuvner@rugvista.com
InvestorRelations@rugvistagroup.com

Denna rapport innehåller sådan information som Rugvista Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 februari 2024 kl. 07.30 CET.

Certified advisor

FNCA Sweden AB
Box 5216
Nybrogatan 34
SE 102 45 Stockholm
info@fnca.se

Om Rugvista

Rugvista är en av Europas ledande ”direct-to-consumer” e-handlare. Rugvista säljer mattor via egna webbutiker tillgängliga på 20 olika språk under varumärkena Rugvista och CarpetVista. Bolaget grundades 2005 och erbjuder ett brett och relevant utbud av prisvärda kvalitativa design- och traditionella mattor. Rugvista erbjuder fri frakt och kostnadsfri retur till kunder inom EU.

Verksamheten är indelad i tre segment: Privatpersoner (B2C), Företagskunder (B2B), samt Marknadsplatser & Övrigt (MPO). Privatpersoner representerar konsumentmarknaden och är Rugvistas huvudsakliga segment.

Antalet medarbetare inom Rugvista Group är cirka 90 FTE:er och bolaget har sitt huvudkontor i Malmö. Rugvista Group AB (publ) aktien handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market under symbolen ”RUG”.