Integritetspolicy

Information om personuppgifter

Rugvista Group AB tillämpar vid var tid gällande regelverk om behandling av personuppgifter och arbetar kontinuerligt för att på bästa sätt skydda din integritet.

Denna information riktar sig till dig som besöker rugvistagroup.com

För andra webbplatser som tillhör varumärken som ägs och kontrolleras av Rugvista Group AB, kan separat information gälla om personuppgifter enligt vad som framgår på respektive webbplats.

Cookies

När du besöker rugvistagroup.com använder vi cookies.
Läs mer om hur vi använder cookies i vår Information om cookies på rugvistagroup.com

Länkar till andra webbplatser

Webbplatserna kan innehålla länkar till andra webbplatser än sådana som kontrolleras av Rugvista Group AB. I dessa fall ansvarar inte Rugvista Group AB för sådana andra webbplatsers personuppgiftshantering och du uppmanas därför att kontrollera den information om personuppgifter som gäller för den aktuella webbplatsen.

Ändringar i denna information

Rugvista Group AB förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna information. Varje sådan ändring publiceras här på Webbplatsen.

Webbplatsbesökare

Vilka personuppgifter sparas och varför?

IP-adress

När du besöker rugvistagroup.com samlar Rugvista Group AB in information om din IP-adress.

Notera att även vissa andra företag än Rugvista kan registrera och samla in din IP-adress vid besök på rugvistagroup.com. Detta sker i samband med användning av tredjepartscookies t.ex. statistikinsamling via Google Analytics.

Mer information om hur detta sker samt hur du kan gå tillväga för att begränsa eller stänga av cookies i din webbläsare beskrivs i Rugvistas Information om cookies på rugvistagroup.com.

Vår rättsliga grund för behandlingen är vårt berättigade intresse att förhindra missbruk och att kunna erbjuda väl fungerande och säkra Webbplatser.

Prenumerera på finansiella rapporter, pressmeddelanden och nyheter

På webbplatsen kan besökare anmäla sig som prenumerant för finansiella rapporter, pressmeddelanden och nyheter genom att ange; Företag, e-post och namn.

Ovanstående uppgifter behövs för att löpande kunna skicka dig den information du har valt att prenumerera på. Vår rättsliga grund för behandlingen är fullgörande av utskick du valt att prenumerera på.

Prenumerationstjänsten är en tredjepartslösning via tekniken iframe och ligger hos företaget Cision. Samtliga personuppgifter sparas därför hos Cision. Om du inte längre önskar motta information från oss kan du när som helst avböja sådan information på sätt som anges i utskicket.

Förhållandet mellan Rugvista och Cision regleras i ett s.k. personuppgiftsbiträdesavtal. Mer information finns att läsa på Cisions webbplats: https://gdpr.cision.se/

Uppgifter som samlas in från dig

På webbplatsen kan besökare anmäla att de vill bli kontaktade av Rugvista för att få veta mer om Rugvistas olika produkter. Besökare anger; namn samt e-post och valfri kommentar.

På webbplatsen kan aktieägare anmäla sig för aktieägarrabatt. När du anmäler dig samlar vi in personuppgifter från dig för att kunna processa rabatten. Exempel på uppgifter som vi samlar in kan vara identitetsuppgifter samt person- och kontaktinformation.

Hur länge sparar vi uppgifterna?

Vi sparar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för ovan nämnda ändamål, så länge vi har ditt samtycke eller i ett år från den senaste kontakten.

Vi kan också komma att spara dina personuppgifter under längre tid om det är nödvändigt för uppfylla en rättslig förpliktelse som kräver behandling enligt tillämplig lag, eller för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Vem delar vi dina personuppgifter till?

Rugvista Group AB kan komma att dela dina personuppgifter till andra företag inom Rugvista samt samarbetspartners vid t.ex. tillhandhållande av IT-tjänster såsom mail servrar och liknande. Dessa mottagare är etablerade och behandlar endast dina personuppgifter för vår räkning och enligt våra instruktioner.

Vi lämnar endast ut dina uppgifter till sådana företag för att kunna uppfylla våra åtaganden mot dig. När dina personuppgifter delas med sådana företag som är självständigt personuppgiftsansvariga hanteras dina personuppgifter i enlighet med vad som anges i det företagets information om personuppgifter.

Rugvista kan också komma att dela dina personuppgifter till myndigheter om vi är skyldiga enligt lag att göra det eller vid misstanke om brott.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer huvudsakligen att behandlas inom EU/EES, men kan även komma att överföras till ett land utanför EU/EES såsom USA eller Asien.

Om personuppgifter överförs till ett land utanför EU/EES kommer särskild riskbedömning att göras samt skydd och säkerhetsåtgärder för dina personuppgifter vidtas, t.ex. att det finns en adekvat skyddsnivå i mottagarlandet.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Rugvista Group AB vidtar de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter.

Dina rättigheter enligt tillämplig lagstiftning om dataskydd

Enligt tillämplig lagstiftning om dataskydd har du vissa rättigheter. Om du vill utöva någon av dessa rättigheter, vänligen kontakta oss på adressen som anges i avsnittet ”Kontakt och frågor” nedan.

Du kan också läsa mer om dina rättigheter här: https://www.imy.se/

Som anges i tillämplig lagstiftning om dataskydd har du rätt att:

  • Begära tillgång till och genomföra korrigering av de personuppgifter som vi behandlar i förhållande till dig
  • Begära radering av personuppgifter
  • Begära att vi begränsar behandlingen av personuppgifter
  • Göra invändningar mot behandlingen av personuppgifter och, när det gäller behandling baserat på samtycke, att dra tillbaka detta samtycke när som helst; och
  • Göra utdrag av dina personuppgifter som du har lämnat till oss.

Du har också rätt att när som helst lämna in klagomål till den berörda tillsynsmyndigheten om du tror att personuppgifter behandlas i strid med tillämplig lagstiftning om dataskydd.

Kontakt och frågor

Om du har några frågor kring vår behandling av dina personuppgifter eller om du vill framställa begäran om registerutdrag, dataportabilitet, rättelse, radering, invändning eller begränsning, vänligen kontakta oss enklast på contact@rugvistagroup.com