Pressmeddelanden

Regulatorisk

RugVista Group AB (publ) delårsrapport januari – juni 2022

Fortsatt utmanande marknadsförhållanden Andra kvartalet 2022 Nettoomsättningen var MSEK 121,2 (140,6) motsvarande en minskning med -13,8% (+13,2%). Den organiska nettoomsättningstillväxten uppgick till -15,6%. Bruttomarginalen minskade till 60,1% (64,1%). Rörelseresultatet uppgick till MSEK 0,4 (24,8) och rörelsemarginalen var 0,4% (17,6%). Periodens resultat uppgick till MSEK -0,1 (18,6). Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till...

Regulatorisk

Kommuniké från årsstämma 2022 i RugVista Group AB (publ)

Beslut vid årsstämma 20 maj 2022 RugVista Group AB (publ):s årsstämma 2022 hölls idag, fredagen den 20 maj 2022, i bolagets lokaler på Frihamnsallén 10 i Malmö. Aktieägare hade även möjlighet att utöva sin rösträtt per post före stämman. På årsstämman fattades följande huvudsakliga beslut. Fastställande av resultat- och balansräkningar...

Regulatorisk

RugVista Group AB (publ) delårsrapport januari – mars 2022

God lönsamhet trots utmanande marknadsläge Höjdpunkter under det första kvartalet 2022 Nettoomsättningen var MSEK 186,0 (204,5) motsvarande en minskning med -9,1% (+84,8%). Den organiska nettoomsättningstillväxten uppgick till -12,3%. Bruttomarginalen minskade till 62,3% (64,9%). Rörelseresultatet uppgick till MSEK 21,5 (39,7) och rörelsemarginalen var 11,6% (19,4%). Justerat rörelseresultat uppgick till MSEK 21,5 (49,6) och justerad...

Regulatorisk

CFO Henrik Bo Jørgensen lämnar RugVista

Henrik Bo Jørgensen, CFO för RugVista Group AB (publ) har meddelat att han beslutat att lämna RugVista. Henrik Bo Jørgensen kommer att fortsätta i tjänst fram till juli 2022.  ”Jag är ledsen att Henrik lämnar och vill tacka honom för hans engagemang och insatser under sin tid på RugVista. Vi önskar honom lycka till i fortsättningen”, säger Michael Lindskog, vd och...

Regulatorisk

Kallelse till årsstämma i RugVista Group AB (publ)

Aktieägarna i RugVista Group AB (publ), org. nr. 559037-7882, kallas till årsstämma fredagen den 20 maj 2022 kl. 14:00 i bolagets lokaler på Frihamnsallén 10 i Malmö. Inregistrering till årsstämman börjar kl. 13:30. Styrelsen har beslutat att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt på årsstämman även genom poströstning i enlighet med föreskrifterna i RugVista Group AB:s bolagsordning. Rätt att delta och anmälan Deltagande i...

Regulatorisk

RugVista Group publicerar års- och hållbarhetsredovisning 2021

Styrelsen och VD avger härmed års- och hållbarhetsredovisning 2021 för RugVista Group AB (publ) RugVista Groups årsredovisning för 2021 inkluderar bolagets hållbarhetsrapport och bolagsstyrningsrapport och finns från och med idag tillgänglig på vår hemsida: https://www.rugvistagroup.com/sv/investerare/rapporter-och-presentationer/ Kontaktinformation Michael...

Regulatorisk

RugVista Group AB (publ) bokslutskommuniké 2021

Lysande finansiell prestation för helåret Höjdpunkter under det fjärde kvartalet 2021 Nettoomsättningen var MSEK 218,8 (210,5) motsvarande en ökning på 4,0% (55,3%). Den organiska nettoomsättningstillväxten uppgick till 7,0%. Bruttomarginalen ökade till 64,9% (61,2%). Rörelseresultatet uppgick till MSEK 40,3 (39,1) och rörelsemarginalen var 18,4% (18,6%). Periodens resultat uppgick till MSEK 31,2 (30,4). Resultat per aktie före utspädning...

Regulatorisk

Valberedningen i RugVista Group AB (publ) utsedd

Valberedningen i RugVista Group AB (publ) (”RugVista”) har konstituerats i enlighet med bolagets ”Instruktion för valberedning” som fastställts av årsstämman. Valberedningen som utsetts inför RugVistas årsstämma 2022 har följande sammansättning: Andreas Nyberg (representant för Litorina IV L.P) Klara Tersman (representant för TIN Fonder) Erik Lindgren (ordförande i...

Regulatorisk

RugVista Group AB (publ) delårsrapport januari – september 2021

Stark tillväxt och god lönsamhet Höjdpunkter under det tredje kvartalet 2021 Nettoomsättningen var MSEK 141,0 (116,4) motsvarande en ökning på 21,1% (20,7%). Den organiska nettoomsättningstillväxten uppgick till 29,6%. Bruttomarginalen ökade till 64,4% (63,2%). Rörelseresultatet uppgick till MSEK 22,9 (24,4) och rörelsemarginalen var 16,2% (21,0%). Periodens resultat uppgick till MSEK 17,9 (18,8). Resultat per aktie före utspädning uppgick...

Regulatorisk

Utnyttjande av övertilldelningsoption och avslutande av stabiliseringsperiod

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, KANADA, NYA ZEELAND, JAPAN, SCHWEIZ ELLER SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGSÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Regulatorisk

Meddelande om stabiliseringsåtgärder

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, KANADA, NYA ZEELAND, JAPAN, SCHWEIZ ELLER SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGSÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Regulatorisk

Första dag för handel i RugVista Group AB:s aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, KANADA, NYA ZEELAND, JAPAN, SCHWEIZ ELLER SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGSÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Regulatorisk

RugVista Group (publ) offentliggör prospekt inför noteringen på Nasdaq First North Premier Growth Market

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, KANADA, NYA ZEELAND, JAPAN, SCHWEIZ ELLER SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGSÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Regulatorisk

RugVista Group AB (publ) avser att notera sina aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, KANADA, NYA ZEELAND, JAPAN, SCHWEIZ ELLER SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGSÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.