Pressmeddelanden

Regulatorisk

Rugvista Group AB (publ) – publicerar delårsrapport för januari-juni 2023

 17 augusti 2023 Regulatorisk Fortsatt god lönsamhet och tecken på ökad efterfrågan Andra kvartalet Nettoomsättningen var MSEK 129,1 (121,2) motsvarande en ökning med 6,5% (-13,8%). Den organiska nettoomsättningstillväxten var -1,5% (-15,6%) efter justering för valutaeffekter. Bruttomarginalen ökade till 63,6% (60,1%). Rörelseresultatet förbättrades markant till MSEK 11,8 (0,4) och...

Regulatorisk

Kommuniké från årsstämma 2023 i Rugvista Group AB (publ)

Beslut vid årsstämma 25 maj 2023 Rugvista Group AB (publ):s årsstämma 2023 hölls idag, torsdagen den 25 maj 2023, i bolagets lokaler på Frihamnsallén 10 i Malmö. Aktieägare hade även möjlighet att utöva sin rösträtt per post före stämman. På årsstämman fattades följande huvudsakliga beslut. Fastställande av resultat- och balansräkningar...

Regulatorisk

RugVista Group AB (publ) – publicerar delårsrapport för januari-mars 2023

Fortsatt god lönsamhet och framsteg på strategiska initiativ Första kvartalet 2023 Nettoomsättningen var MSEK 180,3 (186,0) motsvarande en minskning med -3,1% (-9,1%) Den organiska nettoomsättningstillväxten var -8,1% (-12,3%) Bruttomarginalen ökade något till 62,6% (62,3%) Rörelseresultatet förbättrades till MSEK 25,7 (21,5) och även rörelsemarginalen förbättrades till 14,2% (11,6%) Periodens resultat ökade till MSEK 20,3 (16,8)...

Regulatorisk

Kallelse till årsstämma i RugVista Group AB (publ)

Aktieägarna i RugVista Group AB (publ), org. nr. 559037-7882, kallas till årsstämma torsdagen den 25 maj 2023 kl. 14.30 i bolagets lokaler på Frihamnsallén 10 i Malmö. Inregistrering till årsstämman börjar kl. 14.00. Styrelsen har beslutat att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt på årsstämman även genom poströstning i enlighet med föreskrifterna i RugVista Group AB:s bolagsordning. Rätt att delta och anmälan Deltagande i...

Regulatorisk

RugVista Group AB (publ) publicerar års- och hållbarhetsredovisning för januari-december 2022

Styrelsen och VD avger härmed års- och hållbarhetsredovisning 2022 för RugVista Group AB (publ). Årsredovisningen för 2022 inkluderar bolagets hållbarhetsrapport och bolagsstyrningsrapport och finns från och med idag tillgänglig på vår hemsida: https://www.rugvistagroup.com/sv/investerare/rapporter-och-presentationer/. Kontaktinformation Michael Lindskog, CEO Michael.Lindskog@rugvista.se Joakim Tuvner, CFO & Investor Relations...

Regulatorisk

Rugvista utser Director of Performance Marketing

RugVista Group AB (publ) meddelar idag att bolaget utsett Abdullatef Almalouhi till Director of Performance Marketing med tillträde den 3 april. Director of Performance Marketing är en ny roll på bolaget som kommer ingå i bolagets ledningsgrupp. Abdullatef Almalouhi kommer närmast från rollen som Head of Digital Marketing på Pets Deli och har mångårig erfarenhet av ledande befattningar inom Performance...

Regulatorisk

Valberedningens förslag till styrelse i RugVista Group AB (publ)

Valberedningen för RugVista Group AB (publ) föreslår sex ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter för beslut vid årsstämman. Som styrelsens ordförande föreslås Martin Benckert, VD i bolagets största ägare madHat AB. Som nya övriga ledamöter föreslås Ebba Ljungerud och Patrik Berntsson. Erik Lindgren, Eva Boding och Paul Steene har avböjt omval. Övriga styrelseledamöter föreslås för omval. Styrelseledamöterna som föreslås...

Regulatorisk

RugVista Group AB (publ) publicerar bokslutskommuniké för januari-december 2022

Malmö 9 februari, 2023 Fortsatt god lönsamhet trots utmanande marknad Fjärde kvartalet 2022 Nettoomsättningen var MSEK 204,1 (218,8) motsvarande en minskning med -6,7% (4,0%) Den organiska nettoomsättningstillväxten uppgick till -12,7% (7,0%) Bruttomarginalen uppgick till 61,8% (64,9%) Rörelseresultatet uppgick till MSEK 36,4 (40,3) och rörelsemarginalen var 17,8% (18,4%) Periodens resultat uppgick till MSEK 29,2 (31,2) Resultat per aktie före...