Pressmeddelanden

Regulatorisk

Kommuniké från årsstämma 2024 i Rugvista Group AB (publ)

Beslut vid årsstämma 23 maj 2024 Rugvista Group AB (publ):s årsstämma 2024 hölls idag, torsdagen den 23 maj 2024, i bolagets lokaler på Ringugnsgatan 11 i Malmö. Aktieägare hade även möjlighet att utöva sin rösträtt per post före stämman. På årsstämman fattades följande huvudsakliga beslut. Fastställande av resultat- och balansräkningar...

Regulatorisk

Ledningsförändring i Rugvista

Rugvista meddelar härmed ledningsförändring där CDPO (Chief Design and Purchasing Officer) Carin Terins lämnar Carin Terins började på Rugvista 2018 och har som CDPO ansvarat för Rugvistas design- och inköpsfunktion. Carin Terins har meddelat att hon beslutat lämna Rugvista. Carin kommer att fortsätta i tjänst fram till juni 2024 varefter VD tills vidare övertar det operativa ansvaret...

Regulatorisk

Rugvista Group AB (publ) publicerar delårsrapport för januari-mars 2024

Strategiska framsteg i en utmanande marknad Första kvartalet Nettoomsättningen var MSEK 176,1 (180,6) motsvarande en minskning med -2,4% (-3,1%). Organisk nettoomsättningstillväxt var -3,5% (-8,1%). Bruttomarginalen uppgick till 61,6% (62,6%). Rörelseresultatet uppgick till MSEK 20,0 (25,7) och rörelsemarginalen uppgick till 11,4% (14,2%). Periodens resultat uppgick till MSEK 17,2 (20,3). Lagervärde som andel av nettoomsättningen (rullande tolv...

Regulatorisk

Kallelse till årsstämma i Rugvista Group AB (publ)

Aktieägarna i Rugvista Group AB (publ), org. nr. 559037–7882, kallas till årsstämma torsdagen den 23 maj 2024 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Ringugnsgatan 11 i Malmö. Inregistrering till årsstämman börjar kl. 13.30. Styrelsen har beslutat att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt på årsstämman även genom poströstning i enlighet med föreskrifterna i Rugvista Group AB:s bolagsordning. Deltagande i stämmolokalen Den som önskar...

Regulatorisk

Rugvista Group AB (publ) publicerar års- och hållbarhetsredovisning för januari-december 2023

Styrelsen och VD avger härmed års- och hållbarhetsredovisning 2023 för Rugvista Group AB (publ). Årsredovisningen för 2023 inkluderar bolagets hållbarhetsrapport och bolagsstyrningsrapport och finns från och med idag tillgänglig på vår hemsida: www.rugvistagroup.com/sv/investerare/rapporter-och-presentationer/. Kontaktinformation Michael Lindskog, CEO Michael.Lindskog@rugvista.com Joakim...

Regulatorisk

Rugvista Group AB (publ) publicerar bokslutskommuniké för januari-december 2023

Stabilt utfall trots ett makroekonomiskt utmanande år Fjärde kvartalet Nettoomsättningen var MSEK 233,3 (204,1) motsvarande en ökning med 14,3% (-6,7%). Organisk nettoomsättningstillväxt var 9,3% (-12,7%). Bruttomarginalen uppgick till 60,3% (61,8%). Rörelseresultatet uppgick till MSEK 29,4 (36,4) och rörelsemarginalen uppgick till 12,6% (17,8%). Periodens resultat uppgick till MSEK 24,3 (29,2). Resultat per aktie före och efter utspädning...

Regulatorisk

Rugvista Group AB (publ) – valberedning inför årsstämman 2024 utsedd

Valberedningen i Rugvista har konstituerats i enlighet med bolagets instruktion för valberedning som fastställts av årsstämman. Valberedningen som utsetts inför Rugvistas årsstämma 2024 har följande sammansättning: Gunnar Mattsson (representant för madHat AB och ordförande i valberedningen) Carl Armfelt (representant för TIN Fonder) Martin Benckert (ordförande i styrelsen för Rugvista) Valberedningens huvudsyfte och ansvar är att lämna...

Regulatorisk

Rugvista Group AB (publ) – publicerar delårsrapport för januari-september 2023

Tillbaka till lönsam organisk tillväxt Tredje kvartalet Nettoomsättningen var MSEK 159,6 (127,9) motsvarande en ökning med 24,7% (-9,3%). Organisk nettoomsättningstillväxt var 14,1% (-12,7%). Bruttomarginalen uppgick till 62,7% (63,5%). Rörelseresultatet uppgick till MSEK 18,6 (16,6) och rörelsemarginalen uppgick till 11,7% (13,0%). Periodens resultat uppgick till MSEK 15,2 (13,0). Resultat per aktie före och...

Regulatorisk

Rugvista Group AB (publ) – publicerar delårsrapport för januari-juni 2023

Fortsatt god lönsamhet och tecken på ökad efterfrågan Andra kvartalet Nettoomsättningen var MSEK 129,1 (121,2) motsvarande en ökning med 6,5% (-13,8%). Den organiska nettoomsättningstillväxten var -1,5% (-15,6%) efter justering för valutaeffekter. Bruttomarginalen ökade till 63,6% (60,1%). Rörelseresultatet förbättrades markant till MSEK 11,8 (0,4) och således även...

Regulatorisk

Kommuniké från årsstämma 2023 i Rugvista Group AB (publ)

Beslut vid årsstämma 25 maj 2023 Rugvista Group AB (publ):s årsstämma 2023 hölls idag, torsdagen den 25 maj 2023, i bolagets lokaler på Frihamnsallén 10 i Malmö. Aktieägare hade även möjlighet att utöva sin rösträtt per post före stämman. På årsstämman fattades följande huvudsakliga beslut. Fastställande av resultat- och balansräkningar...

Regulatorisk

RugVista Group AB (publ) – publicerar delårsrapport för januari-mars 2023

Fortsatt god lönsamhet och framsteg på strategiska initiativ Första kvartalet 2023 Nettoomsättningen var MSEK 180,3 (186,0) motsvarande en minskning med -3,1% (-9,1%) Den organiska nettoomsättningstillväxten var -8,1% (-12,3%) Bruttomarginalen ökade något till 62,6% (62,3%) Rörelseresultatet förbättrades till MSEK 25,7 (21,5) och även rörelsemarginalen förbättrades till 14,2% (11,6%) Periodens resultat ökade till MSEK 20,3 (16,8)...

Regulatorisk

Kallelse till årsstämma i RugVista Group AB (publ)

Aktieägarna i Rugvista Group AB (publ), org. nr. 559037-7882, kallas till årsstämma torsdagen den 25 maj 2023 kl. 14.30 i bolagets lokaler på Frihamnsallén 10 i Malmö. Inregistrering till årsstämman börjar kl. 14.00. Styrelsen har beslutat att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt på årsstämman även genom poströstning i enlighet med föreskrifterna i Rugvista Group AB:s bolagsordning. Rätt att delta och anmälan Deltagande i...

Regulatorisk

RugVista Group AB (publ) publicerar års- och hållbarhetsredovisning för januari-december 2022

Styrelsen och VD avger härmed års- och hållbarhetsredovisning 2022 för Rugvista Group AB (publ). Årsredovisningen för 2022 inkluderar bolagets hållbarhetsrapport och bolagsstyrningsrapport och finns från och med idag tillgänglig på vår hemsida: https://www.rugvistagroup.com/sv/investerare/rapporter-och-presentationer/. Kontaktinformation Michael Lindskog, CEO Michael.Lindskog@rugvista.se Joakim Tuvner, CFO & Investor Relations...

Regulatorisk

Rugvista utser Director of Performance Marketing

Rugvista Group AB (publ) meddelar idag att bolaget utsett Abdullatef Almalouhi till Director of Performance Marketing med tillträde den 3 april. Director of Performance Marketing är en ny roll på bolaget som kommer ingå i bolagets ledningsgrupp. Abdullatef Almalouhi kommer närmast från rollen som Head of Digital Marketing på Pets Deli och har mångårig erfarenhet av ledande befattningar inom Performance...

Regulatorisk

Valberedningens förslag till styrelse i RugVista Group AB (publ)

Valberedningen för Rugvista Group AB (publ) föreslår sex ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter för beslut vid årsstämman. Som styrelsens ordförande föreslås Martin Benckert, VD i bolagets största ägare madHat AB. Som nya övriga ledamöter föreslås Ebba Ljungerud och Patrik Berntsson. Erik Lindgren, Eva Boding och Paul Steene har avböjt omval. Övriga styrelseledamöter föreslås för omval. Styrelseledamöterna som föreslås...

Regulatorisk

RugVista Group AB (publ) publicerar bokslutskommuniké för januari-december 2022

Malmö 9 februari, 2023 Fortsatt god lönsamhet trots utmanande marknad Fjärde kvartalet 2022 Nettoomsättningen var MSEK 204,1 (218,8) motsvarande en minskning med -6,7% (4,0%) Den organiska nettoomsättningstillväxten uppgick till -12,7% (7,0%) Bruttomarginalen uppgick till 61,8% (64,9%) Rörelseresultatet uppgick till MSEK 36,4 (40,3) och rörelsemarginalen var 17,8% (18,4%) Periodens resultat uppgick till MSEK 29,2 (31,2) Resultat per aktie före...

Regulatorisk

Valberedningen i RugVista Group AB (publ) utsedd

Valberedningen i Rugvista Group AB (publ) (”Rugvista”) har konstituerats i enlighet med bolagets ”Instruktion för valberedning” som fastställts av årsstämman. Valberedningen som utsetts inför Rugvistas årsstämma 2023 har följande sammansättning: Gunnar Mattsson (representant för madHat AB och ordförande i valberedningen) Klara Hanzon (representant för TIN Ny Teknik) Erik...

Regulatorisk

RugVista Group AB (publ) delårsrapport januari – september 2022

God lönsamhet trots utmanande marknad Tredje kvartalet 2022 Nettoomsättningen var MSEK 127,9 (141,0) motsvarande en minskning med -9,3% (21,1%). Den organiska nettoomsättningstillväxten uppgick till -12,7% (29,6%). Bruttomarginalen uppgick till 63,5% (64,4%). Rörelseresultatet uppgick till MSEK 16,6 (22,9) och rörelsemarginalen var 13,0% (16,2%). Periodens resultat uppgick till MSEK 13,0 (17,9). Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick...

Regulatorisk

RugVista Group AB (publ) utser Carnegie Investment Bank AB (publ) till likviditetsgarant

Rugvista Group AB (publ) (”Rugvista”) har utsett Carnegie Investment Bank AB (publ) (”Carnegie”) till likviditetsgarant för bolagets aktier noterade på Nasdaq First North Premier Growth Market. Åtagandet sker inom ramen för Nasdaq Stockholms regelverk avseende likviditetsgaranter. I uppdraget som likviditetsgarant förbinder sig Carnegie att löpande kvotera priser för Rugvistas aktie i enlighet med de vid var tid rådande...

Regulatorisk

RugVista utser Joakim Tuvner till ny CFO

Rugvista Group AB (publ) har utsett Joakim Tuvner till ny Chief Financial Officer (CFO) för bolaget med tillträde i januari 2023. Joakim Tuvner kommer närmast från rollen som Vice President Finance, EMEA på Oatly. Han har mångårig erfarenhet av ledande befattningar inom ekonomi och finans på tillväxtbolag och konsumentnära bolag – både svenska och internationella. Joakim har en civilekonomexamen från Lunds universitet. ”Jag ser...

Regulatorisk

RugVista Group AB (publ) delårsrapport januari – juni 2022

Fortsatt utmanande marknadsförhållanden Andra kvartalet 2022 Nettoomsättningen var MSEK 121,2 (140,6) motsvarande en minskning med -13,8% (+13,2%). Den organiska nettoomsättningstillväxten uppgick till -15,6%. Bruttomarginalen minskade till 60,1% (64,1%). Rörelseresultatet uppgick till MSEK 0,4 (24,8) och rörelsemarginalen var 0,4% (17,6%). Periodens resultat uppgick till MSEK -0,1 (18,6). Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till...

Regulatorisk

Kommuniké från årsstämma 2022 i RugVista Group AB (publ)

Beslut vid årsstämma 20 maj 2022 Rugvista Group AB (publ):s årsstämma 2022 hölls idag, fredagen den 20 maj 2022, i bolagets lokaler på Frihamnsallén 10 i Malmö. Aktieägare hade även möjlighet att utöva sin rösträtt per post före stämman. På årsstämman fattades följande huvudsakliga beslut. Fastställande av resultat- och balansräkningar...

Regulatorisk

RugVista Group AB (publ) delårsrapport januari – mars 2022

God lönsamhet trots utmanande marknadsläge Höjdpunkter under det första kvartalet 2022 Nettoomsättningen var MSEK 186,0 (204,5) motsvarande en minskning med -9,1% (+84,8%). Den organiska nettoomsättningstillväxten uppgick till -12,3%. Bruttomarginalen minskade till 62,3% (64,9%). Rörelseresultatet uppgick till MSEK 21,5 (39,7) och rörelsemarginalen var 11,6% (19,4%). Justerat rörelseresultat uppgick till MSEK 21,5 (49,6) och justerad...

Regulatorisk

CFO Henrik Bo Jørgensen lämnar RugVista

Henrik Bo Jørgensen, CFO för Rugvista Group AB (publ) har meddelat att han beslutat att lämna Rugvista. Henrik Bo Jørgensen kommer att fortsätta i tjänst fram till juli 2022.  ”Jag är ledsen att Henrik lämnar och vill tacka honom för hans engagemang och insatser under sin tid på Rugvista. Vi önskar honom lycka till i fortsättningen”, säger Michael Lindskog, vd och...

Regulatorisk

Kallelse till årsstämma i RugVista Group AB (publ)

Aktieägarna i Rugvista Group AB (publ), org. nr. 559037-7882, kallas till årsstämma fredagen den 20 maj 2022 kl. 14:00 i bolagets lokaler på Frihamnsallén 10 i Malmö. Inregistrering till årsstämman börjar kl. 13:30. Styrelsen har beslutat att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt på årsstämman även genom poströstning i enlighet med föreskrifterna i Rugvista Group AB:s bolagsordning. Rätt att delta och anmälan Deltagande i...

Regulatorisk

RugVista Group publicerar års- och hållbarhetsredovisning 2021

Styrelsen och VD avger härmed års- och hållbarhetsredovisning 2021 för Rugvista Group AB (publ) Rugvista Groups årsredovisning för 2021 inkluderar bolagets hållbarhetsrapport och bolagsstyrningsrapport och finns från och med idag tillgänglig på vår hemsida: https://www.rugvistagroup.com/sv/investerare/rapporter-och-presentationer/ Kontaktinformation Michael...

Regulatorisk

RugVista Group AB (publ) bokslutskommuniké 2021

Lysande finansiell prestation för helåret Höjdpunkter under det fjärde kvartalet 2021 Nettoomsättningen var MSEK 218,8 (210,5) motsvarande en ökning på 4,0% (55,3%). Den organiska nettoomsättningstillväxten uppgick till 7,0%. Bruttomarginalen ökade till 64,9% (61,2%). Rörelseresultatet uppgick till MSEK 40,3 (39,1) och rörelsemarginalen var 18,4% (18,6%). Periodens resultat uppgick till MSEK 31,2 (30,4). Resultat per aktie före utspädning...

Regulatorisk

Valberedningen i RugVista Group AB (publ) utsedd

Valberedningen i Rugvista Group AB (publ) (”Rugvista”) har konstituerats i enlighet med bolagets ”Instruktion för valberedning” som fastställts av årsstämman. Valberedningen som utsetts inför Rugvistas årsstämma 2022 har följande sammansättning: Andreas Nyberg (representant för Litorina IV L.P) Klara Tersman (representant för TIN Fonder) Erik Lindgren (ordförande i...

Regulatorisk

RugVista Group AB (publ) delårsrapport januari – september 2021

Stark tillväxt och god lönsamhet Höjdpunkter under det tredje kvartalet 2021 Nettoomsättningen var MSEK 141,0 (116,4) motsvarande en ökning på 21,1% (20,7%). Den organiska nettoomsättningstillväxten uppgick till 29,6%. Bruttomarginalen ökade till 64,4% (63,2%). Rörelseresultatet uppgick till MSEK 22,9 (24,4) och rörelsemarginalen var 16,2% (21,0%). Periodens resultat uppgick till MSEK 17,9 (18,8). Resultat per aktie före utspädning uppgick...

Regulatorisk

Utnyttjande av övertilldelningsoption och avslutande av stabiliseringsperiod

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, KANADA, NYA ZEELAND, JAPAN, SCHWEIZ ELLER SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGSÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Regulatorisk

Meddelande om stabiliseringsåtgärder

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, KANADA, NYA ZEELAND, JAPAN, SCHWEIZ ELLER SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGSÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Regulatorisk

Första dag för handel i RugVista Group AB:s aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, KANADA, NYA ZEELAND, JAPAN, SCHWEIZ ELLER SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGSÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Regulatorisk

RugVista Group (publ) offentliggör prospekt inför noteringen på Nasdaq First North Premier Growth Market

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, KANADA, NYA ZEELAND, JAPAN, SCHWEIZ ELLER SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGSÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Regulatorisk

RugVista Group AB (publ) avser att notera sina aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, KANADA, NYA ZEELAND, JAPAN, SCHWEIZ ELLER SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGSÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.