Hållbarhetsmål

För att kunna nå vår vision och våra långsiktiga mål är vi medvetna om att hela vår verksamhet måste bedrivas på ett sätt som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart. Därför har vi satt vi tydliga ambitioner och mål som genomsyrar hela Rugvista.

Våra hållbarhetsmål har en tydlig förankring i FN:s mål för en hållbar värld, Agenda 2030. Vi fokuserar på de 7 mål där vi bedömer att vi har störst möjlighet att bidra och göra skillnad:

 • Mål nummer 5: Jämställdhet
 • Mål nummer 6: Rent vatten och sanitet för alla
 • Mål nummer 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
 • Mål nummer 12: Hållbar konsumtion och produktion
 • Mål nummer 13: Bekämpa klimatförändringarna
 • Mål nummer 16: Fredliga och inkluderande samhällen
 • Mål nummer 17: Genomförande och globalt partnerskap

Vi har satt upp flera mål för en hållbar framtid och kommer ständigt utmana oss genom fortsätta sätta nya ambitiösa mål.
Dessa mål är de viktigaste:

Till 2030 ska

 • vi öka andelen naturliga, återvunna eller återanvända material till 80%
 • vi minska utsläppen av växthusgaser med 50% (basår 2019)
 • allt emballage vara framställt av cirkulärt eller annat hållbart material

Till 2025 ska

 • 100% av våra leverantörer ingå i Rugvistas system för sociala revisioner
 • Rugvistas employee Net Promotor Score nå upp till 60

Till 2025 ska

 • 100% av alla tier 2 underleverantörer vara kartlagda