Samarbeten och partnerskap

Som en del av vårt hållbarhetsfokus är vi medlemmar i flera globala och lokala hållbarhetsrelaterade initiativ och organisationer. Dessa ger oss en mångfald av perspektiv för att utveckla nya lösningar på de hållbarhetsutmaningar som är relevanta för vår bransch och tillför unik expertis, resurser och kunskapsdelning. Att bygga partnerskap med ideella organisationer och andra intressenter gör det möjligt för oss att höja ribban bortom organisatoriska gränser och bidrar till en hållbar utveckling inom mattbranschen.

Nedan är våra globala samarbeten och partnerskap i alfabetisk ordning.

amfori

Rugvista är medlemmar i amfori, ett världsomfattande, oberoende initiativ för företag som vill förbättra arbetsförhållandena i den globala leverantörskedjan. amfori sammanför fler än 2400 företag kring en gemensam uppförandekod, som även Rugvista har antagit, och deras främsta uppgift är att stödja nätverket i arbetet med att skapa hållbara och etiska leverantörskedjor. Amfori BSCI Code of Conduct hänvisar till internationella konventioner, såsom deklarationen om mänskliga rättigheter, FN: s vägledande principer för näringsliv, OECD: s riktlinjer, FN: s globala fördrag samt Internationella arbetsorganisationens (ILO:s) konventioner och rekommendationer för att förbättra arbetsförhållandena i försörjningskedjan.

Läs mer om amfori BSCI 

CARE & FAIR

Rugvista är medlemmar i CARE & FAIR, ett industri-initiativ inom mattbranschen som syftar till att möjliggöra regelbunden skolgång för barn till mattvävare, skapa möjligheter för barnens mödrar och äldre systrar att lära sig att läsa och skriva samt tillhandahålla fri hälsovård för hela familjen.

Läs mer om CARE & FAIR 

FN:s Global Compact initiativ (UNGC)

Rugvista har varit medlemmar i FN:s Global Compact-initiativ (UNGC) sedan 2020. UNGC är ett strategiskt policyinitiativ för företag som vill anpassa sin verksamhet och sina strategier till 10 allmänt vedertagna principer inom mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruptionsbekämpning. Vår uppförandekod omfattar UNGC:s tio principer, och vi gestaltar de grundläggande begreppen rättvisa, öppenhet och respekt för människor och den miljö som berörs av vår verksamhet.

Läs mer om Global Compact

GIAB

Sedan 2018 har Rugvista ett nära samarbete med GIAB, vars affärsidé bygger på återförsäljning av överblivna eller defekta produkter till konsumenter. Hit skickar vi mattor som är defekta eller som inte klarar våra högt ställda kvalitetskrav. På så sätt kommer mattorna till användning hos GIABs kunder istället för att destrueras.

Läs mer om GIAB 

Label STEP

De av våra leverantörer vars mattor tillverkas hos hemmavävare granskas av Label STEP, en oberoende ideell organisation som arbetar med att säkerställa rättvis handel och tillverkning av handgjorda mattor enligt tio principer som omfattar bland annat löner, hälsa, diskriminering och inhuman behandling.

Läs mer om label STEP 

RISE Kemikaliegruppen

Sedan 2019 har Rugvista varit medlemmar i Kemikaliegruppen, en del Sveriges forskningsinstitut (RISE). Det är en plattform för kunskap om kemikalier i textilproduktionskedjan och kommunikation av kemikaliekrav till våra leverantörer. Genom samarbete med RISE Kemikaliegruppen håller vi oss uppdaterade om lagstiftning och föreskrifter som rör kemikalier.

Läs mer om Rise Kemikaliegruppen

Science Based Targets initiativet (SBTi)

Initiativet Science Based Targets (SBTi) främjar ambitiösa klimatåtgärder inom den privata sektorn genom att göra det möjligt för företag att sätta vetenskapligt baserade klimatmål som är förenliga med målsättningarna i Parisavtalet. Under 2021 fick Rugvista sina klimatmål godkända av Science-Based Targets initiativet, vilket säkerställer att reduktionsmålen av växthusgaser är förenliga med de nivåer som krävs för att uppfylla Parisavtalets målsättningar.

Läs mer om Science Based Target (SBTi)

Svensk handel

Rugvista är medlemmar i Svensk Handel, den arbetsgivarorganisation som betjänar hela handelssektorn. Förbundet företräder handelsföretag i frågor som rör sysselsättning och ekonomisk politik. Svensk handel har till uppgift att skapa bästa möjliga villkor för både stora och små handelsföretag.

Läs mer om Svensk handel

Textile Exchange

2022 blev Rugvista medlemmar av Textile Exchange, en global, icke-vinstdrivande organisation med målet att hjälpa textilindustrin att uppnå en minskning av utsläpp med 45% från produktionen av fiber och råmaterial till 2030. Genom ett nära samarbete med sina medlemmar verkar organisationen för en förändring av textilindustrin när det gäller valet av fibrer, etik och standarder och ansvarsfulla leverantörsnätverk. De identifierar och delar bästa praxis för jordbruk, material, bearbetning, spårbarhet och livslängd för att minska textilindustrins negativa effekter på människa och miljö.

Läs mer om Textile Exchange