Klimatpåverkan

En klimatneutral värdekedja

Vi ser klimatavtrycket som en allvarlig utmaning och vi arbetar för att kontinuerligt minska utsläppen i hela värdekedjan genom ökad energieffektivitet och ökad användning av förnybar energi.

Målet att bli klimatneutrala

Vi har satt upp ett mål om att bli klimatneutrala senast 2040. Samtidigt växer vår verksamhet vilket ställer höga krav på att vi prioriterar att få ner klimatavtrycket i alla led.

I hela organisationen jobbar vi för att minska energiförbrukningen i hela värdekedjan och använda förnybar energi i så stor utsträckning som möjligt. Samtidigt fokuserar vi på att ställa om till en mer cirkulär affärsmodell – vilket det går att läsa mer om här.

Utsläpp

2020 års klimatberäkning visar en minskning av den egna verksamhetens utsläpp med 10%, jämfört med 2019 (scope 1 och 2). Bidragande faktorer är framför allt större medvetenhet kring elförbrukning på lager och kontor samt färre resor med bolagets tjänstebilar.

Under 2021 övergick vi till 100% förnybar el i den egna verksamheten.

Just nu har vi även inlett arbetet med att titta på hur vi kan klimatmäta enskilda produkters utsläpp från produktion till kund.

Vatten

Producenternas största påverkan på miljön är vattenförbrukningen i samband med färgning av garn och tvätt av mattor samt transporter från tillverkningsenheten till våra lager.

Vi arbetar aktivt med att minska vattenpåverkan i leverantörskedjan genom att uppmana våra leverantörer att samarbeta med underleverantörer som har erforderliga vattenrenings- och miljöledningssystem på plats.

Våra största producenter i Indien samarbetar med en gemensam underleverantör för färgning av garn som har ett helt slutet vattenrenings- och miljöledningssystem.

Transporter

Förutsatt att våra mattor används hela sin tänkta livslängd så står transporten för en relativt låg andel av mattans totala klimatutsläpp. Transportutsläpp är en fråga som vi både kan påverka och prioritera, eftersom all försäljning till våra kunder sker via e-handel.

Flera initiativ har inletts med syftet att minska andelen lastbilstransporter till förmån för båttransporter, vilket kommer minska värdekedjans totala klimatavtryck. Vi undersöker just nu även olika möjligheter att minska påverkan genom andra mer miljövänliga fraktalternativ till kund.

Våra kunder kommer även ha möjligheten att klimatkompensera frakten framöver.