Hållbar arbetsgivare

Hållbarhet, mångfald och inkludering

Människorna är nyckeln till vår framgång. Därför arbetar vi hårt för att attrahera och behålla skickliga, engagerade och kunniga medarbetare med driv och engagemang – det är en strategiskt viktig del i vår affärsmodell.

Vi är ett värderingsstyrt bolag där både bolaget och medarbetarna förväntas luta sig mot och guidas av värderingarna i det dagliga arbetet – både i stort och smått, såsom hur man talar med kollegor och kunder till utvecklingssamtal och enskilda beslutssituationer. Här kan du läsa om våra värderingar. 

Vi har identifierat ett par områden som vi arbetar extra fokuserat med för att förbli en attraktiv arbetsgivare. Dessa fokusområden är:

• Mångfald och jämställdhet
• Hälsa och arbetsmiljö
• Transparens
• Kompetensutveckling

Mångfald och jämställdhet

Vi har en affärsmodell med kunder och leverantörer stora delar av världen. Det gör att organisationen behöver präglas av respekt och nyfikenhet för olikheter. Därför ser vi stort värde i att bygga team som kombinerar alla olika aspekter av det globala samhället vad gäller exempelvis kultur, ålder, sexuell tillhörighet, bakgrund och religion. Vår företagskultur förutsätter då även att alla behandlas jämställt och jämlikt. Vi kartlägger även löner och ser över sammansättningen i bolaget – från medarbetare till styrelse för att säkerställa en bra och blandad representation.

Hälsa och arbetsmiljö

En sund arbetsmiljö med sunda medarbetare är viktigt för både oss och medarbetarna. Vi erbjuder flera hälsofrämjande aktiviteter såsom förebyggande och rehabiliterande företagshälsovård, hälsofrämjande gemensamma aktiviteter under arbetstid och självklart friskvårdsbidrag.
Arbetsmiljöfrågor och kompetensutveckling diskuteras löpande i utvecklingssamtal mellan medarbetare och närmsta chef minst 1 gång per år samt vid uppföljningssamtal en gång per kvartal.

Arbetsmiljöfrågor och engagemang följs upp genom månatliga pulsmätningar där bland annat employee Net Promotor Score mäts. Detta är en viktig metod för att identifiera tidiga signaler om behov av åtgärder inom en rad olika områden.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Vi arbetar systematiskt för en bättre och säker arbetsmiljö för alla anställda på Rugvista. Genom att kontinuerligt arbeta med arbetsmiljö på alla nivåer på företaget kan vi förebygga arbetsrelaterade sjukdomar och arbetsskador.

Transparens och missförhållanden

Alla medarbetare ska känna delaktighet och uppleva att de har möjlighet att påverka. Vi vill erbjuda ett öppet klimat med en etisk affärsmodell där medarbetarna ska känna sig trygga med att anonymt kunna lämna information om missförhållanden eller farhågor om incidenter som strider mot bolagets värderingar och policys genom bolagets visselblåsartjänst. Diskriminering och kränkande särbehandling strider också helt mot våra värderingar. Medarbetare kan rapportera diskriminerande och kränkande händelser till närmaste chef, HR-chefen eller i den årliga medarbetarenkäten. Eventuella fall av diskriminering och kränkande särbehandling följs upp av HR och behandlas konfidentiellt.

Kompetensutveckling

För att hålla oss aktuella och fortsätta växa i en snabbutvecklande e-handel och i en marknad som spänner över flera leverantörsled och geografiska regioner behöver vi löpande utveckla våra medarbetare. Chefer ska uppmuntra till nytänkande och kompetensutveckling både i utvecklingssamtal och i den dagliga verksamheten. Då våra värderingar fokuserar mycket på entreprenörskap och initiativförmåga hos medarbetarna så uppmuntrar vi även dem att ta initiativ till och ansvar för sin personliga utveckling och kompetensförsörjning.

Uppförandekod och policys

Som styrdokument har vi tagit fram en uppförandekod, värderingar och olika typer av policys som vi arbetar utifrån för att säkerställa att vi håller vad vi lovar till våra medarbetare. Dessa ska kommuniceras till nya medarbetare och vara levande dokument som vi alltjämt arbetar utifrån.

Här kan du läsa om våra värderingar och vår uppförandekod