Kommuniké från årsstämma 2024 i Rugvista Group AB (publ)

Regulatorisk

Beslut vid årsstämma 23 maj 2024

Rugvista Group AB (publ):s årsstämma 2024 hölls idag, torsdagen den 23 maj 2024, i bolagets lokaler på Ringugnsgatan 11 i Malmö. Aktieägare hade även möjlighet att utöva sin rösträtt per post före stämman.

På årsstämman fattades följande huvudsakliga beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkningar

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Ersättningsrapport

Stämman beslutade att godkänna styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

Utdelning

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om utdelning med 1,80 kronor per aktie, med avstämningsdag den 27 maj 2024. Utdelningen beräknas komma att sändas ut av Euroclear Sweden AB den 30 maj 2024.

Ansvarsfrihet

Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Styrelse och styrelsearvode

Styrelseledamöterna Martin Benckert, Magnus Dimert, Ludvig Friberger, Hanna Graflund Sleyman, Ebba Ljungerud och Patrik Berntsson omvaldes som styrelseledamöter. Martin Benckert omvaldes till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade att arvode ska utgå med 425 000 kronor till ordföranden och 225 000 kronor vardera till övriga bolagsstämmovalda ledamöter som inte är anställda i bolaget.

Revisor

Ernst & Young AB omvaldes till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Hanna Fehland kommer fortsatt att vara huvudansvarig revisor.

Instruktion för valberedningen

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om en reviderad valberedningsinstruktion, innebärande ändringar i sammansättningen av valberedningen och följdändringar därtill i enlighet med förslaget.

Kontaktinformation

Michael Lindskog
CEO

Michael.Lindskog@rugvista.com

Joakim Tuvner
CFO

Joakim.Tuvner@rugvista.com

InvestorRelations@rugvistagroup.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 maj 2024 kl. 16.00.
 

Certified advisor

FNCA Sweden AB
Box 5216
Nybrogatan 34
SE 102 45 Stockholm

Om Rugvista

Rugvista är en av Europas ledande ”direct-to-consumer” e-handlare. Rugvista säljer mattor via egna webbutiker tillgängliga på 20 olika språk under varumärkena Rugvista och Carpetvista. Bolaget grundades 2005 och erbjuder ett brett och relevant utbud av prisvärda kvalitativa design- och traditionella mattor. Rugvista erbjuder fri frakt och kostnadsfri retur till kunder inom EU.

Verksamheten är indelad i tre segment: Privatpersoner (B2C), Företagskunder (B2B), samt Marknadsplatser & Övrigt (MPO). Privatpersoner representerar konsumentmarknaden och är Rugvistas huvudsakliga segment.

Antalet medarbetare inom Rugvista Group är cirka 90 FTE:er och bolaget har sitt huvudkontor i Malmö. Rugvista Group AB (publ) aktien handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market under symbolen ”RUG”.