Kommuniké från årsstämma 2023 i Rugvista Group AB (publ)

Regulatorisk

Beslut vid årsstämma 25 maj 2023

Rugvista Group AB (publ):s årsstämma 2023 hölls idag, torsdagen den 25 maj 2023, i bolagets lokaler på Frihamnsallén 10 i Malmö. Aktieägare hade även möjlighet att utöva sin rösträtt per post före stämman. På årsstämman fattades följande huvudsakliga beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkningar

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Ersättningsrapport

Stämman beslutade att godkänna styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

Utdelning

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om utdelning med 1,50 kronor per aktie, med avstämningsdag den 29 maj 2023. Utdelningen beräknas komma att sändas ut av Euroclear Sweden AB den 1 juni 2023.

Ansvarsfrihet

Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Styrelse och styrelsearvode

Styrelseledamöterna Magnus Dimert, Ludvig Friberger och Hanna Graflund Sleyman omvaldes som styrelseledamöter och Martin Benckert, Ebba Ljungerud och Patrik Berntsson valdes till nya styrelseledamöter. Martin Benckert valdes till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade att arvode ska utgå med 400 000 kronor till ordföranden och 200 000 kronor vardera till övriga bolagsstämmovalda ledamöter som inte är anställda i bolaget.

Revisor

Ernst & Young AB omvaldes till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Hanna Fehland kommer att vara huvudansvarig revisor.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om reviderade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, innebärande att ersättning till ledande befattningshavare i tillägg till befintliga ersättningskomponenter även får bestå av rörlig kontantersättning, att vederbörliga anpassningar får göras för att följa tvingande regler eller etablerad lokal praxis, och vissa mindre redaktionella ändringar.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning innefattande ändring av bolagets företagsnamn till ”Rugvista Group AB (publ)” samt vissa mindre redaktionella ändringar.

Långsiktigt incitamentsprogram

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om inrättande av ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram, LTIP 2023, innefattande emission av högst 595  000 teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av samma teckningsoptioner till nuvarande och eventuellt tillkommande ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i Rugvista-koncernen. Varje teckningsoption medför rätt att nyteckna en aktie i Rugvista Group till en teckningskurs som ska motsvara 120 procent av den volymvägda genomsnittskursen för aktie i bolaget mellan den 31 maj 2023 och 7 juni 2023. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna ske under perioden från och med den 1 juni 2026 till och med den 1 september 2026. Den maximala utspädningseffekten av LTIP 2023 är ca 2,78 procent.

Kontaktinformation

Michael Lindskog
CEO

Michael.Lindskog@rugvista.se

Joakim Tuvner
CFO

Joakim.Tuvner@rugvista.se

InvestorRelations@rugvistagroup.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 maj 2023 kl. 15.45.
 

Certified advisor

FNCA Sweden AB
Box 5216
Nybrogatan 34
SE 102 45 Stockholm

info@fnca.se

Om Rugvista

Rugvista är en av Europas ledande ”direct-to-consumer” e-handlare. Rugvista säljer mattor via egna webbutiker tillgängliga på 20 olika språk under varumärkena Rugvista och Carpetvista. Bolaget grundades 2005 och erbjuder ett brett och relevant utbud av prisvärda kvalitativa design- och traditionella mattor. Rugvista erbjuder fri frakt och kostnadsfri retur till kunder inom EU.

Verksamheten är indelad i tre segment: Privatpersoner (B2C), Företagskunder (B2B), samt Marknadsplatser & Övrigt (MPO). Privatpersoner representerar konsumentmarknaden och är Rugvistas huvudsakliga segment.

Antalet medarbetare inom Rugvista Group är cirka 90 FTE:er och bolaget har sitt huvudkontor i Malmö. Rugvista Group AB (publ) aktien handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market under symbolen ”RUG”.