RugVista Group AB (publ) delårsrapport januari – mars 2022

Regulatorisk

God lönsamhet trots utmanande marknadsläge

Höjdpunkter under det första kvartalet 2022

  • Nettoomsättningen var MSEK 186,0 (204,5) motsvarande en minskning med -9,1% (+84,8%).
  • Den organiska nettoomsättningstillväxten uppgick till -12,3%.
  • Bruttomarginalen minskade till 62,3% (64,9%).
  • Rörelseresultatet uppgick till MSEK 21,5 (39,7) och rörelsemarginalen var 11,6% (19,4%).
  • Justerat rörelseresultat uppgick till MSEK 21,5 (49,6) och justerad rörelsemarginal var 11,6% (24,2%).
  • Periodens resultat uppgick till MSEK 16,8 (32,2).
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till SEK 0,81 (1,58)1.
  • Nettokassan uppgick till MSEK 162,7 (136,8).
  • Det genomsnittliga NPS- (Net Promotor Score) värdet uppgick till 68 (67).
  • Lagervärde som andel av LTM nettoomsättningen var 21,6% (13,4%).

Kommentarer från Michael Lindskog, VD

”Vi visste att första kvartalet skulle bli utmanande med exceptionellt tuffa jämförelsetal från Q1 2021. Det visade sig bli mer utmanade än vad vi kunde ha föreställt oss.”

”Det turbulenta makroekonomiska klimatet, med minskad köpkraft på grund av ökande inflation, säkerhetspolitisk oro samt lägre konsumentförtroende påverkade konsumentefterfrågan negativt över hela Europa under kvartalet.”

”Vi fortsätter även att vara lönsamma även i ett utmanande marknadsklimat.”

”Givet de tuffa jämförelsetalen från förra året, är det värt att notera att vår nettoomsättning under Q1 2022 ökade med 74,3% jämfört med Q1 2020, orderantalet ökade med 101,9% och antalet nya kunder vi attraherade ökade med 105,9%.”

”Det makroekonomiska klimatet fortsatt osäkert och utsikterna för resten av året svåra att förutse. Det kommer därför vara ännu viktigare att vi styr alla aspekter av verksamheten än mer agilt och vaksamt.”

”Jag är fortsatt övertygad om att dessa investeringar kommer positionera oss väl för att uppnå våra medellånga till långsiktiga finansiella mål och vår vision om att vara navet för den europeiska mattbranschen.”

Telefonkonferens i samband med publicering av delårsrapporten

I samband med publiceringen av delårsrapporten kommer Michael Lindskog (VD) och Henrik Bo Joergensen (CFO) hålla en telefonkonferens den 12 maj 2022 kl. 09.00. Presentationen hålls på engelska. För att medverka, vänligen ring +46 85 66 42 705 och ange PIN: 35817580# eller besök:
https://tv.streamfabriken.com/rugvista-group-q1-2022.

Delårsrapporten och presentationen finns tillgänglig på Rugvista Groups hemsida: https://www.rugvistagroup.com/sv/investerare/rapporter-och-presentationer/.

Det är även möjligt att medverka i telefonkonferensen via koncernens hemsida:
https://www.rugvistagroup.com/en/investors/q122/.

Kontaktinformation

Michael Lindskog, CEO, Michael.Lindskog@rugvista.se

Henrik Bo Joergensen, CFO & Investor Relations, Henrik.Bo.Joergensen@rugvista.se

InvestorRelations@rugvistagroup.com

Denna rapport innehåller sådan information som Rugvista Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 maj kl. 07.30 CEST.

Certified advisor

FNCA Sweden AB
Box 5216
Nybrogatan 34, SE-102 45 Stockholm
+46(0)8-528 00 399
info@fnca.se